image

อ.อรรณพ

อาจารย์อรรณพ มุ่งมั่นทุ่มเทในการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยให้ความสำคัญกับการสอนการค้นคว้ารวบรวมและพัฒนาเนื้อหาจนเป็นที่รู้กันว่าเป็นการรวบรวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่ครบถ้วนและครอบคลุมที่สุด ทางโรงเรียนจะสืบสานเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์อรรณพในการดำเนินการเรียนการสอนพร้อมกับพัฒนาทั้งเนื้อหาและหลักสูตรสืบไป

ประวัติผู้สอน

- โรงเรียนอนุบาลชนานันท์
- เข้ารับการศึกษาที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
- สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจาก คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง
- สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เป็นที่ 1
- Entrance ติดวิศวกรรมจุฬา ตั้งแต่ ม.4
- Entrance ติดวิศวกรรมจุฬา ได้เป็นที 2 ของประเทศ ตั้งแต่ ม.5 โดยห่างจากที่ 1 เพียง 1 คะแนน
- Entrance'40 ได้ 428 จาก 500 คิดเป็น % ที่ 1 ของประเทศ
- อดีตตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกที่ประเทศรัสเซีย