image

ครูพี่ปอ & ครูเยล


ประวัติผู้สอน

พนา พึ่งคำ (ครูพี่ปอ)
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า ธนบุรี
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) Stamford International University 
 • ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เกรดเฉลี่ย 4.00
 • ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ระดับประเทศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ได้เป็นตัวแทนประเทศแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จากสำนักงานกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 • ได้รับเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (JSTP) รุ่นที่ 11 จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็น 1 ใน 30 คนจากทั้งประเทศ
 • สอบได้คะแนนเต็มสูงสุดวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมของภาคกลาง จากการทดสอบวัดผลจากบริษัทเสริมปัญญา จำกัด

ผลงานด้านการสอน
 • ให้ผู้ปกครองได้มั่นใจด้วยมาตรฐานการสอนมากกว่า 8 ปี ที่จะสอนให้น้องๆมีความรู้  เทคนิค คิดเป็นระบบ สนุก และสอดแทรกแนวคิดดีๆให้กับน้องๆ
 • ติวเตอร์และวิทยากรผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับน้องนักเรียนหลายโรงเรียน
 • สร้างสื่อการสอนด้วย Computer Graphic สไตส์การ์ตูนให้สนุกและเข้าใจง่ายสามารถนำไปใช้ได้จริง

เบญจพร ขวัญเงิน (ครูเยล)
ประวัติการศึกษา
 • ได้รับทุนการศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา นวัตนกรรมและเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เกรดเฉลี่ย 3.84
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่อมือและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • เป็นตัวแทนจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อไปศึกษานวัตกรรมที่ประเทศใต้หวัน
 • ได้เข้าร่วมโครงการ 2B เพื่อทำวิจัยของมหาวิทยาลัยและได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่ม.5 เทอม 1
 • ระดับมัธยมศึกษา โครงการ Gifted วิทย์ - คณิต โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
 • ได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อความสมดุลสิ่งแวดล้อม
 • ได้คะแนนเต็มการสอนแข่งขันทางวิชาการ วิชาชีววิทยาระดับมัธยมปลาย

ผลงานด้านการสอน
 • ให้ผู้ปกครองได้มั่นใจด้วยมาตรฐานการสอนมากกว่า 8 ปี ที่จะสอนให้น้องๆมีความรู้  เทคนิค คิดเป็นระบบ สนุก และสอดแทรกแนวคิดดีๆให้กับน้องๆ
 • ติวเตอร์และวิทยากรผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับน้องนักเรียนหลายโรงเรียน
 • สร้างสื่อการสอนด้วย Computer Graphic สไตส์การ์ตูนให้สนุกและเข้าใจง่ายสามารถนำไปใช้ได้จริง