pre-test online

คณิตศาสตร์ - ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.1 เทอม 1 อ.อรรณพ 33 ชั่วโมง 0 นาที 44 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 16 ม้วน 50 3,200
View
image Advance ม.1 เทอม 1 อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View
image ปรับพื้นฐานขึ้น ม.1 เทอม 2 อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 30 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 3 ม้วน 50 700
View
image ม.1 เทอม 2 อ.อรรณพ 33 ชั่วโมง 0 นาที 44 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 16 ม้วน 50 3,200
View
image Advance ม.1 เทอม 2 อ.อรรณพ 10 ชั่วโมง 30 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,200
View

คณิตศาสตร์ - ม.1 (หลักสูตรใหม่)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.1 เทอม 1 การสร้างทางเรขาคณิต (หลักสูตรใหม่) ครูมิ้นท์ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image ม.1 เทอม 1 รูปเรขาสองมิติและสามมิติ (หลักสูตรใหม่) ครูมิ้นท์ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image ม.1 เทอม 1 จำนวนเต็ม (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 9 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 9 ม้วน 50 1,100
View
image ม.1 เทอม 1 เลขยกกำลัง (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 900
View
image ม.1 เทอม 1 ทศนิยมและเศษส่วน (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 12 ชั่วโมง 0 นาที 15 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 1,300
View
image ม.1 เทอม 2 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 7 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 800
View
image ม.1 เทอม 2 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 11 ชั่วโมง 0 นาที 14 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 1,300
View
image ม.1 เทอม 2 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 1,500
View
image ม.1 เทอม 2 สถิติ ม.ต้น (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 1,000
View

คณิตศาสตร์ - ม.2

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 อ.อรรณพ 10 ชั่วโมง 30 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 5 ม้วน 50 1,000
View
image ม.2 เทอม 1 อ.อรรณพ 43 ชั่วโมง 0 นาที 56 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 18 ม้วน 50 4,000
View
image Advance ม.2 เทอม 1 อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View
image ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 เทอม 2 อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 30 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 3 ม้วน 50 700
View
image ม.2 เทอม 2 อ.อรรณพ 38 ชั่วโมง 0 นาที 49 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 16 ม้วน 50 3,500
View
image Advance ม.2 เทอม 2 อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View

คณิตศาสตร์ - ม.2 (หลักสูตรใหม่)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.2 เทอม 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 800
View
image ม.2 เทอม 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 800
View
image ม.2 เทอม 1 ปริซึมและทรงกระบอก (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 800
View
image ม.2 เทอม 1 การแปลงทางเรขาคณิต (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 2 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 400
View
image ม.2 เทอม 1 สมบัติของเลขยกกำลัง (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 1,000
View
image ม.2 เทอม 1 พหุนาม (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 1,500
View
image ม.2 เทอม 2 ความเท่ากันทุกประการ และการให้เหตุผลทางเรขาคณิต (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 800
View
image ม.2 เทอม 2 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 7 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 900
View

คณิตศาสตร์ - ม.3

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 อ.อรรณพ 14 ชั่วโมง 30 นาที 17 ชั่วโมง 30 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 1,400
View
image ม.3 เทอม 1 อ.อรรณพ 55 ชั่วโมง 0 นาที 72 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 24 ม้วน 50 5,200
View
image Advance ม.3 เทอม 1 อ.อรรณพ 15 ชั่วโมง 30 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 1,800
View
image ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 เทอม 2 อ.อรรณพ 9 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 4 ม้วน 50 800
View
image ม.3 เทอม 2 อ.อรรณพ 40 ชั่วโมง 0 นาที 54 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 16 ม้วน 50 4,000
View
image Advance ม.3 เทอม 2 อ.อรรณพ 15 ชั่วโมง 30 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 1,800
View

คณิตศาสตร์ - ม.3 (หลักสูตรใหม่)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image (หลักสูตรใหม่) ม.3 เทอม 1 สถิติ อ.ต้อย 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 400
View
image ม.3 เทอม 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 600
View
image ม.3 เทอม 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 9 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 1,100
View
image ม.3 เทอม 1 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 11 ชั่วโมง 0 นาที 14 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 1,300
View
image ม.3 เทอม 1 ความคล้าย (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 500
View
image ม.3 เทอม 1 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 600
View
image ม.3 เทอม 2 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 12 ชั่วโมง 0 นาที 15 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 1,300
View
image ม.3 เทอม 2 วงกลม (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 1,000
View
image ม.3 เทอม 2 พีระมิด กรวย และทรงกลม (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 700
View
image ม.3 เทอม 2 ความน่าจะเป็น (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 700
View

คณิตศาสตร์ - เตรียมสอบเข้า ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image อัตราส่วนตรีโกณมิติ อ.อรรณพ 11 ชั่วโมง 30 นาที 14 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,200
View
image ปรับพื้นฐานการคำนวณก่อนเรียนคอร์สเตรียมสอบเข้า ม.4 อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 3 ม้วน 50 800
View
image คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 1 - 55 อ.อรรณพ 53 ชั่วโมง 0 นาที 66 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 20 ม้วน 50 5,000
View
image คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 2 - 55 อ.อรรณพ 50 ชั่วโมง 0 นาที 63 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 19 ม้วน 50 4,700
View
image ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์สอบเข้า ม.4 อ.อรรณพ 49 ชั่วโมง 0 นาที 61 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 20 ม้วน 50 4,500
View
image ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายเข้า ม.4 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อ.อรรณพ 35 ชั่วโมง 0 นาที 44 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 13 ม้วน 50 3,600
View

คณิตศาสตร์ - ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย อ.อรรณพ 17 ชั่วโมง 0 นาที 21 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 8 ม้วน 50 1,800
View
image ม.4 เทอม 1 อ.อรรณพ 67 ชั่วโมง 0 นาที 85 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 25 ม้วน 50 6,200
View
image Pre-Olympic ม.4 เทอม 1 อ.อรรณพ 31 ชั่วโมง 0 นาที 37 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 15 ม้วน 50 3,300
View
image ปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ ม.ปลาย อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 30 นาที 10 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 4 ม้วน 50 800
View
image ม.4 เทอม 2 อ.อรรณพ 64 ชั่วโมง 0 นาที 78 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 24 ม้วน 50 5,900
View
image Pre-Olympic ม.4 เทอม 2 อ.อรรณพ 31 ชั่วโมง 0 นาที 37 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 15 ม้วน 50 3,300
View

คณิตศาสตร์ - ม.5+6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ลำดับอนุกรม หลักสูตรใหม่(64) ครูน็อต 18 ชั่วโมง 0 นาที 23 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 2,000
View
image ม.5 เทอม 1 อ.อรรณพ 86 ชั่วโมง 0 นาที 108 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 32 ม้วน 50 7,900
View
image Pre-Olympic ม.5 เทอม 1 อ.อรรณพ 33 ชั่วโมง 30 นาที 40 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 15 ม้วน 50 3,300
View
image ความน่าจะเป็นเบื้องต้น อ.อรรณพ 10 ชั่วโมง 30 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,200
View
image ม.5 เทอม 2 อ.อรรณพ 64 ชั่วโมง 0 นาที 81 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 24 ม้วน 50 5,900
View
image ลำดับและอนุกรม อ.อรรณพ 19 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 1,900
View
image แคลคูลัส อ.อรรณพ 35 ชั่วโมง 0 นาที 44 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 13 ม้วน 50 3,300
View
image สถิติและกำหนดการเชิงเส้น อ.อรรณพ 29 ชั่วโมง 0 นาที 36 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 15 ม้วน 50 2,800
View

TCAS (PAT1, กสพท. คณิต 1)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ปรับพื้นฐานก่อนเรียน Entrance อ.อรรณพ 37 ชั่วโมง 0 นาที 45 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 9 ม้วน 50 3,500
View
image Entrance (PAT1) อ.อรรณพ 211 ชั่วโมง 0 นาที 263 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 83 ม้วน 100 17,500
View
image ตลุยโจทย์ Entrance (PAT1) อ.อรรณพ 89 ชั่วโมง 0 นาที 111 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 34 ม้วน 50 6,600
View
image O-NET HiLight อ.อรรณพ 33 ชั่วโมง 30 นาที 40 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 13 ม้วน 50 3,600
View

เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2553 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ คณิต 1 ม.ค.58 ครูรัฐ 2 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2554 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2555 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2556 ครูรัฐ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2557 ครูรัฐ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2558 (มกราคม) ครูรัฐ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View

เฉลยข้อสอบ PAT 1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2552 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 กรกฎาคม 2552 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2552 อ.อรรณพ 2 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2553 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 กรกฎาคม 2553 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2553 อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 ธันวาคม 2554 อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2554 อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2555 อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2555 อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 600
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2556 ครูรัฐ 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 600
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2557 ครูรัฐ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 600
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 เมษายน 2557 ครูรัฐ 7 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 2 ม้วน 50 700
View

TCAS (กสพท. คณิต 2)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image Get Ready คณิตศาสตร์ 2: เซต จำนวนจริง และการแก้ระบบสมการ อสมการ ครูรัฐ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 600
View
image Get Ready คณิตศาสตร์ 2: ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และกราฟ ครูรัฐ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 2 ม้วน 50 600
View
image Get Ready คณิตศาสตร์ 2: เรขาคณิต และอัตรส่วนตรีโกนมิติ ครูรัฐ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 2 ม้วน 50 600
View
image Get Ready คณิตศาสตร์ 2: เลขยกกำลัง ลำดับ และอนุกรม ครูรัฐ 6 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 600
View
image Get Ready คณิตศาสตร์ 2: สติถิ ครูรัฐ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 600
View
image Get Ready คณิตศาสตร์ 2: ความน่าจะเป็น ครูรัฐ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 600
View
image เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2 2561 (ปีการศึกษา 60) ครูรัฐ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ (กสพท.) คณิตศาสตร์ 2 พ.ศ. 2562 ครูรัฐ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 400
View

คณิตศาสตร์ (แยกเรื่อง)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.ต้น จำนวนและตัวเลข (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 9 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 1,100
View
image ม.ต้น ห.ร.ม. และ ค.ร.น. (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 9 ชั่วโมง 0 นาที 12 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 1,000
View
image ม.ต้น การวัด (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 500
View
image ม.ต้น เศษส่วนของพหุนาม ม.2 (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 400
View
image ม.ต้น เศษส่วนของพหุนาม ม.3 (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 7 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 900
View
image ม.ต้น การแปรผัน (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 500
View
image ม.ต้น จำนวนจริง (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 7 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 9 ม้วน 50 900
View
image ม.ต้น ระบบสมการกำลังสอง (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 7 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 900
View
image เซต [หลักสูตร พ.ศ. 2561] อ.อรรณพ 17 ชั่วโมง 0 นาที 22 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 7 ม้วน 50 1,900
View
image ตรรกศาสตร์ [หลักสูตร พ.ศ. 2561] อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 17 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 1,500
View
image ระบบจำนวนจริง [หลักสูตร พ.ศ. 2561] อ.อรรณพ 22 ชั่วโมง 0 นาที 28 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 8 ม้วน 50 2,300
View
image ม.5 เทอม 1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการ อ.อรรณพ 24 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 9 ม้วน 50 2,500
View
image ม.5 เทอม 1 ฟังก์ชันตรีโกณ ตรีโกณมิติประยุกต์ อ.อรรณพ 39 ชั่วโมง 0 นาที 49 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 15 ม้วน 50 4,300
View
image ม.5 เทอม 1 เวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ อ.อรรณพ 23 ชั่วโมง 0 นาที 29 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 9 ม้วน 50 2,400
View
image ม.4 เทอม 2 เมตริกซ์ อ.อรรณพ 14 ชั่วโมง 0 นาที 18 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,500
View
image ม.5 เทอม 2 จำนวนเชิงซ้อน อ.อรรณพ 19 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 7 ม้วน 50 2,000
View
image ม.5 เทอม 2 ความน่าจะเป็น อ.อรรณพ 38 ชั่วโมง 0 นาที 48 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 14 ม้วน 50 4,100
View
image ม.5 เทอม 2 ทฤษฎีกราฟ อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 3 ม้วน 50 900
View
image ทฤษฏีจำนวน อ.อรรณพ 14 ชั่วโมง 0 นาที 18 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,500
View
image ม.4 เทอม 2 เรขาคณิตวิเคราะห์+ภาคตัดกรวย+ความสัมพัน อ.อรรณพ 51 ชั่วโมง 0 นาที 64 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 19 ม้วน 50 5,500
View
image ม.4 เทอม 2 เรขาคณิตวิเคราะห์ อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 3 ม้วน 50 900
View

CALCULUS มหาวิทยาลัย

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image CALCULUS I ระดับมหาวิทยาลัย Midterm + Final อ.อรรณพ 51 ชั่วโมง 0 นาที 64 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 16 ม้วน 50 5,900
View
image CALCULUS II ระดับมหาวิทยาลัย Midterm + Final อ.อรรณพ 51 ชั่วโมง 0 นาที 64 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 16 ม้วน 50 5,900
View
image PHYSICS I มหาวิทยาลัย Update’59 อ.กิตติภูมิ 61 ชั่วโมง 0 นาที 76 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 19 ม้วน 50 6,900
View
image PHYSICS II มหาวิทยาลัย อ.กิตติภูมิ 63 ชั่วโมง 0 นาที 79 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 6,900
View

คณิตศาสตร์ - ติวสอบกลางภาค - ปลายถาค

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ติวสอบคณิตฯ ม.3 เทอม 1 กลางภาค อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบคณิตฯ ม.3 เทอม 1 ปลายภาค อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบคณิตฯ ม.3 เทอม 2 กลางภาค อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบคณิตฯ ม.3 เทอม 2 ปลายภาค อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบ เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 17 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 1,200
View
image ติวสอบ ค่าสัมบูรณ์ ทฤษฎีจำนวน เรขาคณิตวิเคราะห์ อ.อรรณพ 11 ชั่วโมง 0 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,200
View
image ติวสอบ ความสัมพันธ์ ภาคตัดกรวย ฟังก์ชั (บางส่วน) อ.อรรณพ 17 ชั่วโมง 0 นาที 22 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,500
View
image ติวสอบ ฟังก์ชัน เมทริกซ์ อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 17 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 1,200
View
image ติวสอบ ค่าสัมบูรณ์ อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบ ทฤษฎีจำนวน อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบ เรขาคณิตวิเคราะห์ อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบ เลขยกกำลัง อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบ ความสัมพันธ์ อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบ ฟังก์ชัน อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบ เมทริกซ์ อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบ Expo & Log ตรีโกณมิติ (บางส่วน) อ.อรรณพ 19 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,800
View
image ติวสอบ ตรีโกณมิติประยุกต์ (ตั้งแต่ 3A) เวกเตอร์ อ.อรรณพ 23 ชั่วโมง 0 นาที 29 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 2,000
View
image ติวสอบ จำนวนเชิงซ้อน อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบ กฎการนับ ทฤษฎีสับเปลี่ยน-จัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบ ความน่าจะเป็น จำนวนเชิงซ้อน(บางส่วน) อ.อรรณพ 7 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 800
View
image ติวสอบ ทฤษฎีบททวินาม ทบทวนความน่าจะเป็น อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบ ลำดับ อนุกรม แคลคูลัส (บางส่วน) อ.อรรณพ 17 ชั่วโมง 0 นาที 22 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,500
View
image ติวสอบ ลำดับ อนุกรม แคลคูลัส (ส่วนที่เหลือ) อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 17 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 1,200
View

ภาษาอังกฤษ

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ติวภาษาอังกฤษ Expedition I อ.อรรณพ 32 ชั่วโมง 0 นาที 40 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 3,300
View
image ติวภาษาอังกฤษ Expedition II อ.อรรณพ 37 ชั่วโมง 0 นาที 46 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,900
View
image ติวภาษาอังกฤษ Expedition III อ.อรรณพ 31 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 3,300
View

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

jamorn@pluseducenter.com

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00
PLUS EDUCATION CORP COMPANY LIMITED 89/5 Soi Inthamra 41 DIN DAENG, BANGKOK, 10400 Thailand

© 2019 PLUS Education Crop.