pre-test online

คณิตศาสตร์ - ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.1 เทอม 1 อ.อรรณพ 33 ชั่วโมง 0 นาที 44 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 16 ม้วน 50 3,100
View
image Advance ม.1 เทอม 1 อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 5 ม้วน 50 1,300
View
image ปรับพื้นฐานขึ้น ม.1 เทอม 2 อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 30 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 3 ม้วน 50 600
View
image ม.1 เทอม 2 อ.อรรณพ 33 ชั่วโมง 0 นาที 44 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 16 ม้วน 50 3,100
View
image Advance ม.1 เทอม 2 อ.อรรณพ 10 ชั่วโมง 30 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 4 ม้วน 50 1,100
View
image pack คณิต ม.1 เทอม 1
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
4,010
image pack คณิต ม.1 เทอม 2
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
4,370
image pack คณิต ม.1
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
5,680
image pack คณิต ม.1 + ตะลุยโจทย์
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,980

คณิตศาสตร์ - ม.1 (หลักสูตรใหม่)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.1 เทอม 1 การสร้างทางเรขาคณิต (หลักสูตรใหม่) ครูมิ้นท์ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image ม.1 เทอม 1 รูปเรขาสองมิติและสามมิติ (หลักสูตรใหม่) ครูมิ้นท์ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image ม.1 เทอม 1 จำนวนเต็ม (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 9 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 9 ม้วน 50 1,000
View
image ม.1 เทอม 1 เลขยกกำลัง (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 900
View
image ม.1 เทอม 1 ทศนิยมและเศษส่วน (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 12 ชั่วโมง 0 นาที 15 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 1,200
View
image ม.1 เทอม 2 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 7 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 800
View
image ม.1 เทอม 2 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 11 ชั่วโมง 0 นาที 14 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 1,200
View
image ม.1 เทอม 2 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 1,400
View
image ม.1 เทอม 2 สถิติ ม.ต้น (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 700
View
image pack คณิต ม.1 เทอม 1 + 2 (หลักสูตรใหม่)
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,500

คณิตศาสตร์ - ม.2

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 อ.อรรณพ 10 ชั่วโมง 30 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 5 ม้วน 50 900
View
image ม.2 เทอม 1 อ.อรรณพ 43 ชั่วโมง 0 นาที 56 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 18 ม้วน 50 4,000
View
image Advance ม.2 เทอม 1 อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 5 ม้วน 50 1,300
View
image ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 เทอม 2 อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 30 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 3 ม้วน 50 600
View
image ม.2 เทอม 2 อ.อรรณพ 38 ชั่วโมง 0 นาที 49 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 16 ม้วน 50 3,500
View
image Advance ม.2 เทอม 2 อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 5 ม้วน 50 1,300
View
image pack คณิต ม.2 เทอม 1
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
5,630
image pack คณิต ม.2 เทอม 2
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
4,910
image pack คณิต ม.2
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,850
image pack คณิต ม.2 + ตะลุยโจทย์
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
8,180

คณิตศาสตร์ - ม.2 (หลักสูตรใหม่)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.2 เทอม 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 700
View
image ม.2 เทอม 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 700
View
image ม.2 เทอม 1 ปริซึมและทรงกระบอก (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 700
View
image ม.2 เทอม 1 การแปลงทางเรขาคณิต (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 2 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 300
View
image ม.2 เทอม 1 สมบัติของเลขยกกำลัง (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 900
View
image ม.2 เทอม 1 พหุนาม (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 1,400
View
image ม.2 เทอม 2 ความเท่ากันทุกประการ และการให้เหตุผลทางเรขาคณิต (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 700
View
image ม.2 เทอม 2 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 7 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 800
View
image pack คณิต ม.2 เทอม 1 + 2 (หลักสูตรใหม่)
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
5,060

คณิตศาสตร์ - ม.3

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 อ.อรรณพ 14 ชั่วโมง 30 นาที 17 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 7 ม้วน 50 1,300
View
image ม.3 เทอม 1 อ.อรรณพ 55 ชั่วโมง 0 นาที 72 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 21 ม้วน 50 5,200
View
image Advance ม.3 เทอม 1 อ.อรรณพ 15 ชั่วโมง 30 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 6 ม้วน 50 1,700
View
image ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 เทอม 2 อ.อรรณพ 9 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 4 ม้วน 50 700
View
image ม.3 เทอม 2 อ.อรรณพ 40 ชั่วโมง 0 นาที 54 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 16 ม้วน 50 4,000
View
image Advance ม.3 เทอม 2 อ.อรรณพ 15 ชั่วโมง 30 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 6 ม้วน 50 1,700
View
image pack คณิต ม.3 เทอม 1
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
7,430
image pack คณิต ม.3 เทอม 2
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
5,810
image pack คณิต ม.3
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
8,380
image pack คณิต ม.3 + ตะลุยโจทย์
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
10,180

คณิตศาสตร์ - ม.3 (หลักสูตรใหม่)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image (หลักสูตรใหม่) ม.3 เทอม 1 สถิติ อ.ต้อย 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 400
View
image ม.3 เทอม 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 600
View
image ม.3 เทอม 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 9 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 1,000
View
image ม.3 เทอม 1 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 11 ชั่วโมง 0 นาที 14 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 1,200
View
image ม.3 เทอม 1 ความคล้าย (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 500
View
image ม.3 เทอม 1 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 600
View
image ม.3 เทอม 2 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 12 ชั่วโมง 0 นาที 15 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 1,200
View
image ม.3 เทอม 2 วงกลม (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 900
View
image ม.3 เทอม 2 พีระมิด กรวย และทรงกลม (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 700
View
image ม.3 เทอม 2 ความน่าจะเป็น (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 700
View
image pack คณิต ม.3 เทอม 1 + 2 (หลักสูตรใหม่)
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
7,220

คณิตศาสตร์ - เตรียมสอบเข้า ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image อัตราส่วนตรีโกณมิติ อ.อรรณพ 11 ชั่วโมง 30 นาที 14 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 5 ม้วน 50 1,100
View
image ปรับพื้นฐานการคำนวณก่อนเรียนคอร์สเตรียมสอบเข้า ม.4 อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 3 ม้วน 50 700
View
image คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 1 - 55 อ.อรรณพ 53 ชั่วโมง 0 นาที 66 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 20 ม้วน 50 5,000
View
image คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 2 - 55 อ.อรรณพ 50 ชั่วโมง 0 นาที 63 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 19 ม้วน 50 4,700
View
image ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์สอบเข้า ม.4 อ.อรรณพ 49 ชั่วโมง 0 นาที 61 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 20 ม้วน 50 4,500
View
image ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายเข้า ม.4 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อ.อรรณพ 35 ชั่วโมง 0 นาที 44 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 13 ม้วน 50 3,600
View
image pack คณิต เตรียมสอบเข้า ม.4
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
9,620
image pack คณิต เตรียมสอบเข้า ม.4 + ตะลุยโจทย์
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
16,100

คณิตศาสตร์ - ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย อ.อรรณพ 17 ชั่วโมง 0 นาที 21 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 8 ม้วน 50 1,700
View
image ม.4 เทอม 1 อ.อรรณพ 67 ชั่วโมง 0 นาที 85 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 25 ม้วน 50 6,200
View
image Pre-Olympic ม.4 เทอม 1 อ.อรรณพ 31 ชั่วโมง 0 นาที 37 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 15 ม้วน 50 3,300
View
image ปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ ม.ปลาย อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 30 นาที 10 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 4 ม้วน 50 700
View
image ม.4 เทอม 2 อ.อรรณพ 64 ชั่วโมง 0 นาที 78 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 24 ม้วน 50 5,900
View
image Pre-Olympic ม.4 เทอม 2 อ.อรรณพ 31 ชั่วโมง 0 นาที 37 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 15 ม้วน 50 3,300
View
image pack คณิต ม.4 เทอม 1
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
7,160
image pack คณิต ม.4 เทอม 2
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
5,990
image pack คณิต ม.4
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
9,780
image pack คณิต ม.4 (หลักสูตรใหม่)
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
12,900

คณิตศาสตร์ - ม.5+6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ลำดับอนุกรม หลักสูตรใหม่(64) ครูน็อต 18 ชั่วโมง 0 นาที 23 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 2,000
View
image ม.5 เทอม 1 อ.อรรณพ 86 ชั่วโมง 0 นาที 108 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 32 ม้วน 50 7,900
View
image Pre-Olympic ม.5 เทอม 1 อ.อรรณพ 33 ชั่วโมง 30 นาที 40 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 15 ม้วน 50 3,300
View
image ความน่าจะเป็นเบื้องต้น อ.อรรณพ 10 ชั่วโมง 30 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 4 ม้วน 50 1,100
View
image ม.5 เทอม 2 อ.อรรณพ 64 ชั่วโมง 0 นาที 81 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 24 ม้วน 50 5,900
View
image ลำดับและอนุกรม อ.อรรณพ 19 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 8 ม้วน 50 1,800
View
image แคลคูลัส อ.อรรณพ 35 ชั่วโมง 0 นาที 44 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 13 ม้วน 50 3,300
View
image สถิติและกำหนดการเชิงเส้น อ.อรรณพ 29 ชั่วโมง 0 นาที 36 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 15 ม้วน 50 2,800
View
image pack คณิต ม.5+6 เทอม 1
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
12,020
image pack คณิต ม.5+6 เทอม 2
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,370
image pack คณิต ม.5+6
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
18,340
image pack คณิต ม.5 (หลักสูตรใหม่)
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
12,340
image pack คณิต ม.6 หลักสูตร 64
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
4,820

TCAS (PAT1, กสพท. คณิต 1)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ปรับพื้นฐานก่อนเรียน Entrance อ.อรรณพ 37 ชั่วโมง 0 นาที 45 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 9 ม้วน 50 3,500
View
image Entrance (PAT1) อ.อรรณพ 211 ชั่วโมง 0 นาที 263 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 83 ม้วน 100 17,500
View
image ตลุยโจทย์ Entrance (PAT1) อ.อรรณพ 89 ชั่วโมง 0 นาที 111 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 34 ม้วน 50 6,600
View
image O-NET HiLight อ.อรรณพ 33 ชั่วโมง 30 นาที 40 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 13 ม้วน 50 3,600
View
image pack TCAS Ent + ปรับพื้น
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
19,000
image pack TCAS Ent + ตะลุยโจทย์
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
20,635
image pack TCAS Ent + ปรับพื้น + ตะลุยโจทย์
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
22,230

เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2553 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ คณิต 1 ม.ค.58 ครูรัฐ 2 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2554 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2555 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2556 ครูรัฐ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2557 ครูรัฐ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2558 (มกราคม) ครูรัฐ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View

เฉลยข้อสอบ PAT 1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2552 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 300
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 กรกฎาคม 2552 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 300
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2552 อ.อรรณพ 2 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 300
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2553 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 300
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 กรกฎาคม 2553 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 300
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2553 อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 ธันวาคม 2554 อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2554 อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2555 อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 300
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2555 อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 550
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2556 ครูรัฐ 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 550
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2557 ครูรัฐ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 550
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 เมษายน 2557 ครูรัฐ 7 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 2 ม้วน 50 700
View

TCAS (กสพท. คณิต 2)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image Get Ready คณิตศาสตร์ 2: เซต จำนวนจริง และการแก้ระบบสมการ อสมการ ครูรัฐ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 600
View
image Get Ready คณิตศาสตร์ 2: ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และกราฟ ครูรัฐ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 2 ม้วน 50 600
View
image Get Ready คณิตศาสตร์ 2: เรขาคณิต และอัตรส่วนตรีโกนมิติ ครูรัฐ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 2 ม้วน 50 600
View
image Get Ready คณิตศาสตร์ 2: เลขยกกำลัง ลำดับ และอนุกรม ครูรัฐ 6 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 600
View
image Get Ready คณิตศาสตร์ 2: สติถิ ครูรัฐ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 600
View
image Get Ready คณิตศาสตร์ 2: ความน่าจะเป็น ครูรัฐ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 600
View
image เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2 2561 (ปีการศึกษา 60) ครูรัฐ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ (กสพท.) คณิตศาสตร์ 2 พ.ศ. 2562 ครูรัฐ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 400
View

คณิตศาสตร์ (แยกเรื่อง)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.ต้น จำนวนและตัวเลข (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 9 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 1,000
View
image ม.ต้น ห.ร.ม. และ ค.ร.น. (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 9 ชั่วโมง 0 นาที 12 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 1,000
View
image ม.ต้น การวัด (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 500
View
image ม.ต้น เศษส่วนของพหุนาม ม.2 (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 400
View
image ม.ต้น เศษส่วนของพหุนาม ม.3 (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 7 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 800
View
image ม.ต้น การแปรผัน (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 500
View
image ม.ต้น จำนวนจริง (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 7 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 9 ม้วน 50 800
View
image ม.ต้น ระบบสมการกำลังสอง (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 7 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 800
View
image เซต [หลักสูตร พ.ศ. 2561] อ.อรรณพ 17 ชั่วโมง 0 นาที 22 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 7 ม้วน 50 1,900
View
image ตรรกศาสตร์ [หลักสูตร พ.ศ. 2561] อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 17 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 6 ม้วน 50 1,400
View
image ระบบจำนวนจริง [หลักสูตร พ.ศ. 2561] อ.อรรณพ 22 ชั่วโมง 0 นาที 28 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 8 ม้วน 50 2,300
View
image ม.5 เทอม 1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการ อ.อรรณพ 24 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 9 ม้วน 50 2,500
View
image ม.5 เทอม 1 ฟังก์ชันตรีโกณ ตรีโกณมิติประยุกต์ อ.อรรณพ 39 ชั่วโมง 0 นาที 49 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 15 ม้วน 50 4,300
View
image ม.5 เทอม 1 เวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ อ.อรรณพ 23 ชั่วโมง 0 นาที 29 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 9 ม้วน 50 2,400
View
image ม.4 เทอม 2 เมตริกซ์ อ.อรรณพ 14 ชั่วโมง 0 นาที 18 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View
image ม.5 เทอม 2 จำนวนเชิงซ้อน อ.อรรณพ 19 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 7 ม้วน 50 2,000
View
image ม.5 เทอม 2 ความน่าจะเป็น อ.อรรณพ 38 ชั่วโมง 0 นาที 48 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 14 ม้วน 50 4,100
View
image ม.5 เทอม 2 ทฤษฎีกราฟ อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 3 ม้วน 50 900
View
image ทฤษฏีจำนวน อ.อรรณพ 14 ชั่วโมง 0 นาที 18 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View
image ม.4 เทอม 2 เรขาคณิตวิเคราะห์+ภาคตัดกรวย+ความสัมพัน อ.อรรณพ 51 ชั่วโมง 0 นาที 64 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 19 ม้วน 50 5,500
View
image ม.4 เทอม 2 เรขาคณิตวิเคราะห์ อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 3 ม้วน 50 900
View

CALCULUS มหาวิทยาลัย

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image CALCULUS I ระดับมหาวิทยาลัย Midterm + Final อ.อรรณพ 51 ชั่วโมง 0 นาที 64 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 16 ม้วน 50 5,900
View
image CALCULUS II ระดับมหาวิทยาลัย Midterm + Final อ.อรรณพ 51 ชั่วโมง 0 นาที 64 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 16 ม้วน 50 5,900
View
image PHYSICS I มหาวิทยาลัย Update’59 อ.กิตติภูมิ 61 ชั่วโมง 0 นาที 76 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 19 ม้วน 50 6,900
View
image PHYSICS II มหาวิทยาลัย อ.กิตติภูมิ 63 ชั่วโมง 0 นาที 79 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 6,900
View

คณิตศาสตร์ - ติวสอบกลางภาค - ปลายถาค

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ติวสอบคณิตฯ ม.3 เทอม 1 กลางภาค อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 450
View
image ติวสอบคณิตฯ ม.3 เทอม 1 ปลายภาค อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 450
View
image ติวสอบคณิตฯ ม.3 เทอม 2 กลางภาค อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 450
View
image ติวสอบคณิตฯ ม.3 เทอม 2 ปลายภาค อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image ติวสอบ เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 17 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 1,100
View
image ติวสอบ ค่าสัมบูรณ์ ทฤษฎีจำนวน เรขาคณิตวิเคราะห์ อ.อรรณพ 11 ชั่วโมง 0 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,100
View
image ติวสอบ ความสัมพันธ์ ภาคตัดกรวย ฟังก์ชั (บางส่วน) อ.อรรณพ 17 ชั่วโมง 0 นาที 22 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,300
View
image ติวสอบ ฟังก์ชัน เมทริกซ์ อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 17 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 1,100
View
image ติวสอบ ค่าสัมบูรณ์ อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image ติวสอบ ทฤษฎีจำนวน อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image ติวสอบ เรขาคณิตวิเคราะห์ อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 450
View
image ติวสอบ เลขยกกำลัง อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 450
View
image ติวสอบ ความสัมพันธ์ อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 450
View
image ติวสอบ ฟังก์ชัน อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 450
View
image ติวสอบ เมทริกซ์ อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 450
View
image ติวสอบ Expo & Log ตรีโกณมิติ (บางส่วน) อ.อรรณพ 19 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,700
View
image ติวสอบ ตรีโกณมิติประยุกต์ (ตั้งแต่ 3A) เวกเตอร์ อ.อรรณพ 23 ชั่วโมง 0 นาที 29 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,800
View
image ติวสอบ จำนวนเชิงซ้อน อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image ติวสอบ กฎการนับ ทฤษฎีสับเปลี่ยน-จัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image ติวสอบ ความน่าจะเป็น จำนวนเชิงซ้อน(บางส่วน) อ.อรรณพ 7 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 700
View
image ติวสอบ ทฤษฎีบททวินาม ทบทวนความน่าจะเป็น อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 450
View
image ติวสอบ ลำดับ อนุกรม แคลคูลัส (บางส่วน) อ.อรรณพ 17 ชั่วโมง 0 นาที 22 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,300
View
image ติวสอบ ลำดับ อนุกรม แคลคูลัส (ส่วนที่เหลือ) อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 17 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 1,100
View

ภาษาอังกฤษ

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ติวภาษาอังกฤษ Expedition I อ.อรรณพ 32 ชั่วโมง 0 นาที 40 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 3,300
View
image ติวภาษาอังกฤษ Expedition II อ.อรรณพ 37 ชั่วโมง 0 นาที 46 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,900
View
image ติวภาษาอังกฤษ Expedition III อ.อรรณพ 31 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 3,300
View

ภาษาไทย - ป.4 + ป.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ป.4 - ป.5 เล่ม 1 (61) ครูลิลลี่ 22 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View
image ป.4 - ป.5 เล่ม 2 (61) ครูลิลลี่ 22 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View
image pack ภาษาไทย ป.4 + ป.5
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,760

ภาษาไทย - เตรียมสอบเข้า ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ไทย 1 (ป.6) (65) ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 31 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View
image ไทย 2 (ป.6) (65) ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View
image ไทย 3 (ป.6) (65) ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 31 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View
image โค้งสุดท้าย สอบเข้า ม.1 (65) ครูลิลลี่ 12 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 3,700
View
image ทิ้งทวนชวนมาทำโจทย์สอบเข้า ม.1 (65)
เรียนได้วันที่ 18/01/2023
ครูลิลลี่ 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 2,200
View
image pack ภาษาไทย เตรียมสอบเข้า ม.1
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
12,780

คอร์สเริ่มต้น ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image พื้นฐานหลักภาษา (65) ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View

ภาษาไทย - ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.1 ภาษาไทย เทอม 1 (65) ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View
image ม.1 ภาษาไทย เทอม 2 (65)
เรียนได้วันที่ 13/11/2022
ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View
image pack ภาษาไทย ม.1
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,760

ภาษาไทย - ม.2

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.2 ภาษาไทย เทอม 1 (65) ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View
image ม.2 ภาษาไทย เทอม 2 (65)
เรียนได้วันที่ 12/11/2022
ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View
image pack ภาษาไทย ม.2
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,760

ภาษาไทย - เตรียมสอบเข้า ม.4 (แนะนำ สำหรับนักเรียนที่เวลาในการเตรียมสอบน้อย)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image อัศจรรย์โควิดพิชิตเตรียมฯ รุ่น 86 (65) ครูลิลลี่ 10 ชั่วโมง 0 นาที 14 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 2,800
View
image Speed Test สอบเข้าเตรียมฯ รุ่น 86 (65)
เรียนได้วันที่ 27/01/2023
ครูลิลลี่ 7 ชั่วโมง 30 นาที 10 ชั่วโมง 30 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 1,900
View
image มหัศจรรย์ 1,000 ข้อ รอติดเตรียมฯ
เรียนได้วันที่ 17/11/2022
ครูลิลลี่ 50 ชั่วโมง 0 นาที 65 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 25 ม้วน 50 5,999
View
image แพ็กเกจ เตรียมสอบเข้าเตรียมอุดม
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,899

ภาษาไทย - เตรียมสอบเข้า ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม1 (65) ครูลิลลี่ 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,900
View
image ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม2 (65) ครูลิลลี่ 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,900
View
image ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(65) ครูลิลลี่ 26 ชั่วโมง 0 นาที 34 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 4,700
View
image เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (65) ครูลิลลี่ 10 ชั่วโมง 0 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 2,600
View
image pack ภาษาไทย เตรียมสอบเข้า ม.4(2)
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
7,120
image pack ภาษาไทย เตรียมสอบเข้า ม.4(4)
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
13,035
image pack ภาษาไทย เตรียมสอบเข้า ม.4(ครบหลักสูตร)
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
16,230

ภาษาไทย - ม.4 + ม.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image สรุปเข้ม ม.ปลาย เล่ม 1 (65) ครูลิลลี่ 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View
image สรุปเข้ม ม.ปลาย เล่ม 2 (65) ครูลิลลี่ 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View
image pack ภาษาไทย ม.ปลาย
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,760

ภาษาไทย - TCAS (GAT, กสพท. ไทย)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image Intensive(65) ครูลิลลี่ 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View

คอร์สเริ่มต้น ประถม+ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ความรู้รอบตัว (65) อ.ชัย 20 ชั่วโมง 0 นาที 26 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,700
View

สังคม - เตรียมสอบเข้า ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image เก่งประถมปลาย (65) อ.ชัย 18 ชั่วโมง 0 นาที 22 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 2,800
View
image ตะลุยโจทย์ประถมปลาย (65) อ.ชัย 5 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 1,500
View
image pack สังคม เตรียมสอบเข้า ม.1
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
3,970

สังคม - ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.1 ภูมิศาสตร์ (65) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,000
View
image ม.1 ประวัติศาสตร์ (65) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,000
View
image pack สังคม ม.1
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
5,500

สังคม - ม.2

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.2 ภูมิศาสตร์ (65) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,000
View
image ม.2 ประวัติศาสตร์ (65) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,000
View
image pack สังคม ม.2
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
5,500

สังคม - ม.3

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.3 ภูมิศาสตร์ (65) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,000
View
image ม.3 ประวัติศาสตร์ (65) อ.ชัย 14 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,000
View
image pack สังคม ม.3
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
5,500

สังคม - เตรียมสอบเข้า ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image พิชิตสังคมสอบเข้า ต.อ. (65) อ.ชัย 24 ชั่วโมง 0 นาที 32 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 4,500
View
image ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (65) อ.ชัย 12 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 3,000
View
image ติวข่าวสอบเข้าเตรียมอุดม (66)
เรียนได้วันที่ 23/02/2023
อ.ชัย 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 2,000
View
image ทิ้งทวนเข้าเตรียมฯ (66)
เรียนได้วันที่ 27/02/2023
อ.ชัย 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 2,000
View
image pack สังคม เตรียมสอบเข้า ม.4(2)
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,850
image pack สังคม เตรียมสอบเข้า ม.4(4)
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
9,975
image pack พิชิตสังคม แถมฟรี ประลองข้อสอบ
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
4,550
image pack ตะลุยโจทย์สังคม แถมฟรี ประลองข้อสอบ
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
3,050
image pack ติวข่าว แถมฟรี ประลองข้อสอบ
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
2,050

สังคม - เตรียมสอบเข้า ม.4 (แนะนำ สำหรับนักเรียนที่เวลาในการเตรียมสอบน้อย)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image อัศจรรย์โควิดพิชิตเตรียมฯ รุ่น 86 (65) อ.ชัย 13 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 2,800
View
image TU86 สังคม Speed Test (66) อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 14 วัน 3 ม้วน 50 1,900
View

สังคม - คอร์สความรุ้ย่อยๆที่นักเรียนควรทราบก่อน เตรียมสอบเข้า ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ประลองข้อสอบเตรียมฯ รุ่น 86 (65) อ.ชัย 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 0 700
View
image รอบรู้ APEC
เรียนได้วันที่ 22/02/2023
อ.ชัย 2 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View

สังคม - ม.4 ถึง ม.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image เจาะลึกภูมิศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกประวัติศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกประวัติศาสตร์โลก1 : อารยธรรมตะวันตก อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกประวัติศาสตร์โลก2 : อารยธรรมตะวันออก (จีน อินเดีย) โลกศึกษา สงครามความขัดแย้งและความร่วมมือ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกเศรษฐศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกกฎหมายและรัฐศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกสังคมวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา ม.4 อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image pack สังคม ม.4 ถึง ม.6
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
8,680

สังคม - TCAS (กสพท. สังคม)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image คอร์สปราบเซียน เข้ามหาวิทยาลัย (65)
เรียนได้วันที่ 15/07/2022
อ.ชัย 32 ชั่วโมง 0 นาที 47 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View

ภาษาอังกฤษ - เตรียมสอบเข้า ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image สอบเข้า ม. 1 โรงเรียนดัง ครูเบิร์ด (อาจารย์ภูมิ เสริมสรรพสุข) 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 29 ม้วน 50 3,900
View

ภาษาอังกฤษ - เตรียมสอบเข้า ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image สอบเข้าเตรียมฯ Vocab ครูเบิร์ด (อาจารย์ภูมิ เสริมสรรพสุข) 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 3,000
View
image สอบเข้าเตรียมฯ Grammar ครูเบิร์ด (อาจารย์ภูมิ เสริมสรรพสุข) 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 23 ม้วน 50 3,000
View
image ติวเข้มสอบเข้าเตรียมฯ ครูเบิร์ด (อาจารย์ภูมิ เสริมสรรพสุข) 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 27 ม้วน 50 3,900
View
image โค้งสุดท้ายสอบเข้าเตรียมฯ ครูเบิร์ด (อาจารย์ภูมิ เสริมสรรพสุข) 15 ชั่วโมง 0 นาที 20 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 2,000
View
image pack สอบเข้าเตรียมฯ V.G.
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
5,500
image pack สอบเข้าเตรียมฯ ติวเข้ม + โค้ง
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
5,410
image pack สอบเข้าเตรียมฯ (ครบทุกคอร์ส)
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
10,315

ภาษาอังกฤษ - TCAS

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image TCAS Vocab ครูเบิร์ด (อาจารย์ภูมิ เสริมสรรพสุข) 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 3,000
View
image TCAS Grammar ครูเบิร์ด (อาจารย์ภูมิ เสริมสรรพสุข) 36 ชั่วโมง 0 นาที 46 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 28 ม้วน 50 3,000
View
image ติวเข้ม TCAS ครูเบิร์ด (อาจารย์ภูมิ เสริมสรรพสุข) 35 ชั่วโมง 0 นาที 45 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 28 ม้วน 50 3,900
View
image pack TCAS V.G.
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
5,500

ฟิสิกส์ - ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.ต้น 1 (เวกเตอร์ การคท. แรง โมเมนต์ งาน เครื่องกล) อ.พิสิฏฐ์ 54 ชั่วโมง 0 นาที 64 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
image ม.ต้น 2 (ความร้อน บรรยากาศ แรงลอยตัว แสง) อ.พิสิฏฐ์ 50 ชั่วโมง 0 นาที 60 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
image ม.ต้น 3 (ไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์) อ.พิสิฏฐ์ 42 ชั่วโมง 30 นาที 51 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 16 ม้วน 50 4,400
View
image TU EXAM PHYSICS อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 22 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 2,900
View
image pack ฟิสิกส์ ม.ต้น
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
12,030
image Pack ม ต้น + TU Exam Physics
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
13,080

ฟิสิกส์ - ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.4 H (พื้นฐาน) อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 0 นาที 54 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
image ม.4 A (กลศาสตร์ 1) อ.พิสิฏฐ์ 84 ชั่วโมง 0 นาที 101 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 25 ม้วน 50 4,400
View
image ม.4 B (กลศาสตร์ 2) อ.พิสิฏฐ์ 58 ชั่วโมง 0 นาที 70 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
image ม.4 (การเคลื่อนทที่แบบต่าง ๆ)โพรเจ็กไทล์ วงกลม ซิมเปิล อ.พิสิฏฐ์ 39 ชั่วโมง 0 นาที 47 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 4,400
View
image ม.4 เตรียมอุดม เทอม 1การวัด เวกเตอร์ แนวตรงโพรเจ็กไทล์ แรง มวล สมดุล อ.พิสิฏฐ์ 90 ชั่วโมง 0 นาที 108 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 27 ม้วน 50 5,500
View
image ม.4 เตรียมอุดม เทอม 2งาน พลังงาน โมเมนตัมการเคลื่อนที่แนววงกลม อ.พิสิฏฐ์ 52 ชั่วโมง 0 นาที 62 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 16 ม้วน 50 4,400
View
image pack ม.4 + พื้นฐาน
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
12,030
image pack ม.4
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
8,020
image pack ม.4 หลักสูตรเตรียมอุดมฯ
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
9,010
image pack รวมฟิสิกส์ ม.ปลาย
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
18,780
image pack รวมฟิสิกส์ ม.ปลาย หลักสูตรเตรียมฯ ลด 9,620
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
18,780

ฟิสิกส์ - ม.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.5 C (คลื่น-แสง-เสียง) อ.พิสิฏฐ์ 71 ชั่วโมง 0 นาที 85 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 25 ม้วน 50 4,400
View
image ม.5 E (ของแข็ง-ของไหล) อ.พิสิฏฐ์ 54 ชั่วโมง 0 นาที 65 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
image ม.5 เตรียมอุดม เทอม 1 ซิมเปิลสมบัติเชิงกลของสาร ความร้อน ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อ.พิสิฏฐ์ 54 ชั่วโมง 0 นาที 65 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 5,000
View
image ม.5 เตรียมอุดม เทอม 2 ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส แม่เหล็ก - ไฟฟ้า อ.พิสิฏฐ์ 57 ชั่วโมง 30 นาที 69 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 21 ม้วน 50 4,400
View
image pack ม.5
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
8,020
image pack ม.5 หลักสูตรเตรียมอุดมฯ
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
8,560

ฟิสิกส์ - ม.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.6 D (ไฟฟ้า) อ.พิสิฏฐ์ 57 ชั่วโมง 30 นาที 69 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 21 ม้วน 50 4,400
View
image ม.6 F (อะตอม-นิวเคลียร์) อ.พิสิฏฐ์ 42 ชั่วโมง 30 นาที 51 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 17 ม้วน 50 4,400
View
image ม.6 เตรียมอุดม เทอม 1ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่น เสียง แสง แสงกายภาพ อ.พิสิฏฐ์ 77 ชั่วโมง 0 นาที 93 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 29 ม้วน 50 5,500
View
image ม.6 เตรียมอุดม เทอม 2ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ อ.พิสิฏฐ์ 32 ชั่วโมง 30 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 3,300
View
image pack ม.6
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
8,020
image pack ม.6 หลักสูตรเตรียมอุดมฯ
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
8,020

ฟิสิกส์ TCAS (กสพท. ฟิสิกส์, PAT2, PAT3)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.6 Ent-1 (A, B, E) อ.พิสิฏฐ์ 112 ชั่วโมง 0 นาที 135 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 36 ม้วน 50 5,500
View
image ม.6 Ent-2 (C, D, F) อ.พิสิฏฐ์ 90 ชั่วโมง 0 นาที 108 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 36 ม้วน 50 5,500
View
image ม.6 ตะลุยโจทย์ 1 (A, B, E) อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 0 นาที 54 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
image ม.6 ตะลุยโจทย์ 2 (C, D, F) อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 0 นาที 54 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
image ตะลุยข้อสอบ PAT2 ฟิสิกส์ และฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ อ.พิสิฏฐ์ 49 ชั่วโมง 0 นาที 59 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 23 ม้วน 50 4,400
View
image ม.6 ความถนัดวิศวะ อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 0 นาที 54 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
image pack TCAS Ent
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
10,000
image pack TCAS ตะลุยโจทย์
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
8,020
image pack TCAS ตะลุยโจทย์ + ข้อสอบจริง
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
12,030
image pack TCAS ครบทุกคอร์ส
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
17,190
image pack TCAS ครบทุกคอร์ส + ความถนัดวิศวะ
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
20,320

ฟิสิกส์ - ม.ต้น (แยกเรื่อง)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image (ม.ต้น-แยกเรื่อง)การวัด เวคเตอร์ การเคลื่อนที่ อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,200
View
image (ม.ต้น-แยกเรื่อง)แรง กฎนิวตัน อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 15 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,500
View
image (ม.ต้น-แยกเรื่อง) งาน พลังงาน เครื่องกล อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 15 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,500
View
image (ม.ต้น-แยกเรื่อง) ความร้อน อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 15 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,500
View
image (ม.ต้น-แยกเรื่อง)บรรยากาศ อ.พิสิฏฐ์ 15 ชั่วโมง 0 นาที 18 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 6 ม้วน 50 2,000
View
image (ม.ต้น-แยกเรื่อง) แสง อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,200
View
image pack ม.ต้น แยกเรื่อง
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
9,020

ฟิสิกส์ - ม.ปลาย (แยกเรื่อง)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image (ม.4-แยกเรื่อง) บทนำ การวัด เวกเตอร์ อ.พิสิฏฐ์ 11 ชั่วโมง 0 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 3 ม้วน 50 1,400
View
image (ม.4-แยกเรื่อง) การคท.แนวตรง อ.พิสิฏฐ์ 23 ชั่วโมง 0 นาที 28 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 6 ม้วน 50 1,800
View
image (ม.4-แยกเรื่อง) แรง มวล กฎนิวตัน อ.พิสิฏฐ์ 24 ชั่วโมง 0 นาที 29 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 7 ม้วน 50 2,200
View
image (ม.4-แยกเรื่อง) โพรเจ็กไทล์ อ.พิสิฏฐ์ 11 ชั่วโมง 0 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 4 ม้วน 50 1,000
View
image (ม.4-แยกเรื่อง) การเคลื่อนที่แนววงกลม อ.พิสิฏฐ์ 15 ชั่วโมง 0 นาที 18 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View
image (ม.4-แยกเรื่อง) สภาพสมดุล อ.พิสิฏฐ์ 21 ชั่วโมง 0 นาที 25 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 7 ม้วน 50 2,100
View
image (ม.4-แยกเรื่อง) งาน พลังงาน อ.พิสิฏฐ์ 17 ชั่วโมง 0 นาที 21 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,800
View
image (ม.4-แยกเรื่อง) โมเมนตัม อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 6 ม้วน 50 1,800
View
image (ม.5-แยกเรื่อง) คลื่น อ.พิสิฏฐ์ 24 ชั่วโมง 0 นาที 28 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,200
View
image (ม.5-แยกเรื่อง) เสียง อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 7 ม้วน 50 1,800
View
image (ม.5-แยกเรื่อง) แสง แสงกายภาพ อ.พิสิฏฐ์ 31 ชั่วโมง 0 นาที 37 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 10 ม้วน 50 1,800
View
image (ม.5-แยกเรื่อง) สมบัติเชิงกลของสาร อ.พิสิฏฐ์ 25 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,200
View
image (ม.5-แยกเรื่อง) ความร้อน-ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อ.พิสิฏฐ์ 16 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,600
View
image (ม.5-แยกเรื่อง) ซิมเปิลฮาร์มอนิก อ.พิสิฏฐ์ 13 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View
image (ม.6-แยกเรื่อง) ไฟฟ้าสถิต อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,200
View
image (ม.6-แยกเรื่อง) ไฟฟ้ากระแส อ.พิสิฏฐ์ 25 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 10 ม้วน 50 2,600
View
image (ม.6-แยกเรื่อง) แม่เหล็ก-ไฟฟ้า อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 15 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View
image (ม.6-แยกเรื่อง) กระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อ.พิสิฏฐ์ 10 ชั่วโมง 0 นาที 12 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image (ม.6-แยกเรื่อง) Phy-อะตอม อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,200
View
image (ม.6-แยกเรื่อง) Phy-นิวเคลียร์ อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 15 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,600
View
image pack ม.4 เทอม 1 แยกเรื่อง
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,490
image pack ม.4 เทอม 2 แยกเรื่อง
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
4,710
image pack ม.4 แยกเรื่อง
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
11,200
image pack ม.5 เทอม 1 แยกเรื่อง
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
4,790
image pack ม.5 เทอม 2 แยกเรื่อง
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
4,310
image pack ม.5 แยกเรื่อง
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
9,100
image pack ม.6 เทอม 1 แยกเรื่อง
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,280
image pack ม.6 เทอม 2 แยกเรื่อง
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
3,140
image pack ม.6 แยกเรื่อง
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
9,420

เคมี - ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ติวเข้มเคมี ม.ต้น อ.สำราญ 28 ชั่วโมง 0 นาที 34 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,200
View
image ตะลุยโจทย์เคมี ม.ต้น อ.สำราญ 26 ชั่วโมง 0 นาที 32 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 2,200
View
image ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย รร.เตรียมฯ อ.สำราญ 5 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 1,000
View
image ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย รร.มหิดลฯ อ.สำราญ 5 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 1,000
View
image pack เคมี ม.ต้น
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
4,960
image pack เคมี ม.ต้น + ตะลุยโจทย์
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,490

เคมี - ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.4 ติวเข้มเตมีพื้นฐาน ม.4-6 เพื่อสอบ O-net อ.สำราญ 28 ชั่วโมง 0 นาที 34 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,900
View
image ติวเข้มเคมี ม.4 เล่ม 1 อ.สำราญ 40 ชั่วโมง 0 นาที 48 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 16 ม้วน 50 4,200
View
image ติวเข้มเคมี ม.4 เล่ม 2 อ.สำราญ 38 ชั่วโมง 0 นาที 46 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 4,300
View
image pack รวมเคมี ม.ปลาย
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
14,180
image pack เคมี ม.4 + พื้นฐาน
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
10,070
image pack เคมี ม.4
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,900

เคมี - ม.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ติวเข้มเคมี ม.5 เล่ม 3 อ.สำราญ 48 ชั่วโมง 0 นาที 58 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 19 ม้วน 50 4,500
View
image ติวเข้มเคมี ม.5 เล่ม 4 อ.สำราญ 25 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,100
View
image pack เคมี ม.5
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,180

เคมี - ม.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ติวเข้มเคมี ม.6 เล่ม 5 อ.สำราญ 30 ชั่วโมง 0 นาที 36 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,800
View

เคมี TCAS (กสพท. เคมี, PAT2)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image เคมี Entrance ครบทุกเรื่อง(ภาคคำนวณ + ภาคบรรยาย) อ.สำราญ 145 ชั่วโมง 0 นาที 175 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 58 ม้วน 50 9,900
View
image เคมี Entrance ภาคคำนวณ อ.สำราญ 70 ชั่วโมง 0 นาที 84 ชั่วโมง 0 นาที 210 วัน 28 ม้วน 50 6,600
View
image เคมี Entrance ภาคบรรยาย อ.สำราญ 75 ชั่วโมง 0 นาที 90 ชั่วโมง 0 นาที 210 วัน 30 ม้วน 50 6,600
View
image ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ อ.สำราญ 48 ชั่วโมง 0 นาที 58 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 24 ม้วน 50 5,500
View
image pack TCAS + ตะลุยโจทย์
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
12,420

เคมี - ม.ปลาย (แยกเรื่อง)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image (แยกเรื่อง) พันธะเคมี อ.สำราญ 14 ชั่วโมง 0 นาที 17 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 2,000
View
image (แยกเรื่อง) ปริมาณสัมพันธ์ อ.สำราญ 28 ชั่วโมง 0 นาที 34 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 4,000
View
image (แยกเรื่อง) อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี อ.สำราญ 9 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,500
View
image (แยกเรื่อง) สมดุลเคมี อ.สำราญ 13 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 1,800
View
image (แยกเรื่อง) กรด-เบส อ.สำราญ 20 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 2,700
View
image (แยกเรื่อง) ไฟฟ้าเคมีหรือเคมีไฟฟ้า อ.สำราญ 21 ชั่วโมง 0 นาที 26 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 9 ม้วน 50 3,000
View
image (แยกเรื่อง) เคมีอินทรีย์ อ.สำราญ 16 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 2,800
View

ชีวะ - ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ชีวะ ม.ต้น ครูพี่หมออร 35 ชั่วโมง 0 นาที 46 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 7,000
View
image Intensive ม.ต้น ครูพี่หมออร 18 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 5,000
View
image ชีวะ โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.4 ครูพี่หมออร 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 3,000
View
image STEP UP - ตะลุยโจทย์ยาก ม.ต้น ครูพี่หมออร 9 ชั่วโมง 0 นาที 12 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 3,000
View
image pack ชีวะ ม.ต้น
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
13,650
image pack ชีวะ - อังกฤษ โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.4
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
5,500

ชีวะ - ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ES1 ชีวะเคมีและเซลล์ ครูพี่หมออร 32 ชั่วโมง 0 นาที 42 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 5,500
View
image ES2 ชีววิทยาคนและสัตว์ 1 ครูพี่หมออร 27 ชั่วโมง 0 นาที 36 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 5,500
View

ชีวะ - ม.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ES3 ชีววิทยาของคนและสัตว์ 2 ครูพี่หมออร 36 ชั่วโมง 0 นาที 47 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 5,500
View
image ES4 ชีววิทยาของพืช ครูพี่หมออร 25 ชั่วโมง 0 นาที 33 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 9 ม้วน 50 5,500
View

ชีวะ - ม.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ES5 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ ครูพี่หมออร 22 ชั่วโมง 0 นาที 29 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 5,500
View
image ES6 ความหลายหลายทางชีววิทยา ครูพี่หมออร 26 ชั่วโมง 0 นาที 34 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 5,500
View
image ES7 ระบบนิเวศน์ ครูพี่หมออร 12 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 2,500
View

ชีวะ TCAS (กสพท. ชีวะ, PAT2)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image Comprehensive Bio(กสพท, PAT2) เล่ม 1 ครูพี่หมออร 19 ชั่วโมง 0 นาที 25 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 7,000
View
image Comprehensive Bio(กสพท, PAT2) เล่ม 2 ครูพี่หมออร 22 ชั่วโมง 0 นาที 28 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 11 ม้วน 50 7,000
View
image Comprehensive Bio(กสพท, PAT2) เล่ม 3 ครูพี่หมออร 20 ชั่วโมง 0 นาที 26 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 7,000
View
image ความถนัดแพทย์ ครูพี่หมออร 19 ชั่วโมง 0 นาที 25 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 6,400
View
image Special ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย ครูพี่หมออร 12 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 4,400
View
image pack ชีวะ ม.ปลาย
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
30,525
image pack TCAS
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
19,050
image pack TCAS + ตะลุยโจทย์
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
23,060
image pack TCAS กสพท.
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
27,280

ชีวะ สอวน

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image สอวน เล่ม 1 ครูพี่หมออร 18 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 5,800
View
image สอวน เล่ม 2 ครูพี่หมออร 18 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 5,800
View
image สอวน เล่ม 3 ครูพี่หมออร 18 ชั่วโมง 0 นาที 32 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 5,800
View
image pack สอวน.
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
14,940

BioMedical Admissions Test (BMAT)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image APTITUDE for BMAT พี่หมอตัง 21 ชั่วโมง 0 นาที 25 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 9,800
View
image WRITING for BMAT พี่หมอตัง 13 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 9,800
View
image pack BMAT
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
17,740

ภาษาอังกฤษ

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image อังกฤษพิชิตเตรียม พี่หมอตัง 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 3,000
View

คณิตศาสตร์ - ป.1-3

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ป.3 เตรียมพร้อมสู่การเป็น Gifted ครูต้น 24 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 1095 วัน 31 ม้วน 50 3,150
View
image ป.1 - 3 ตะลุยโจทย์ สสวท. รอบแรก ครูต้น 24 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 1095 วัน 32 ม้วน 50 3,450
View
image ป.1 - 3 ตะลุยโจทย์ สสวท. รอบ 2 ครูต้น 15 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 1095 วัน 20 ม้วน 50 3,250
View
image pack สสวท ป.1-3
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
8,030

คณิตศาสตร์ - ป.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image คอร์ส ป.4 เทอม 1 + 2 ตามหลักสูตรกระทรวง ปี พ.ศ. 2560 ครูต้น 26 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 27 ม้วน 50 2,500
View

คณิตศาสตร์ - ป.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image คอร์ส ป.5 เทอม 1 + 2 ตามหลักสูตรกระทรวง ปี พ.ศ. 2560 ครูต้น 20 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 24 ม้วน 50 2,500
View

คณิตศาสตร์ - ป.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image คอร์ส ป.6 เทอม 1 + 2 ตามหลักสูตรกระทรวง ปี พ.ศ. 2560 ครูต้น 20 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 23 ม้วน 50 2,500
View
image pack เพิ่มเกรด ป.4-6
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,150

คณิตศาสตร์ - สอบเข้า ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image สรุปเนื้อหา ป.4 - 6 แยกตามสาระความรู้ ครูต้น 35 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 1095 วัน 42 ม้วน 50 3,450
View
image ป.4 - 6 ตะลุยโจทย์ สสวท. รอบแรก ครูต้น 26 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 1095 วัน 32 ม้วน 50 3,450
View
image ป.4 - 6 ตะลุยโจทย์ สสวท. รอบ 2 ครูต้น 16 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 1095 วัน 20 ม้วน 50 3,250
View
image สพฐ. ระดับประถม (รอบประเทศ) ครูต้น 16 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 1095 วัน 15 ม้วน 50 2,950
View
image ราชภัฎพระนคร ป.ปลาย ครูต้น 19 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 1095 วัน 20 ม้วน 50 1,950
View
image Math Eng ครูต้น 12 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 1095 วัน 15 ม้วน 50 2,750
View
image pack สสวท ป.4-6
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
8,270
image pack ตะลุยโจทย์ทุกสนามสอบ
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,130

คณิตศาสตร์ - ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.1 เทอม 1 สสวท. ครูต้น 25 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 17 ม้วน 50 1,750
View
image ม.1 เทอม 2 สสวท. ครูต้น 25 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 15 ม้วน 50 1,750
View
image ม.2 เทอม 1 สสวท. ครูต้น 25 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 20 ม้วน 50 1,750
View
image ม.2 เทอม 2 สสวท. ครูต้น 25 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 19 ม้วน 50 1,750
View
image ม.3 เทอม 1 สสวท. ครูต้น 25 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 21 ม้วน 50 1,750
View
image ม.3 เทอม 2 สสวท. ครูต้น 25 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 15 ม้วน 50 1,750
View
image คณิต ม.ต้น Gifted 1 ครูต้น 30 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 30 ม้วน 50 3,500
View
image คณิต ม.ต้น Gifted 2 ครูต้น 30 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 30 ม้วน 50 3,500
View
image ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบเก่าสอบเข้า ม.4 (10 ปี) ครูต้น 30 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 30 ม้วน 50 3,500
View

วิทยาศาสตร์ - ป.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image วิทยาศาสตร์ ป.4 เทอม 1 (65) ครูป้อม 23 ชั่วโมง 0 นาที 40 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 22 ม้วน 50 4,000
View
image วิทยาศาสตร์ ป.4 เทอม 2 (62) ครูป้อม 23 ชั่วโมง 0 นาที 28 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 3,600
View
image pack วิทย์ ป.4
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,940

วิทยาศาสตร์ - ป.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image วิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 1 (65) ครูป้อม 20 ชั่วโมง 0 นาที 40 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 4,000
View
image วิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 2 (62) ครูป้อม 28 ชั่วโมง 0 นาที 34 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 33 ม้วน 50 4,500
View
image pack วิทย์ ป.5
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
7,750

วิทยาศาสตร์ - ป.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image วิทยาศาสตร์ ป.6 Fundamental(พื้นฐาน) (60) ครูป้อม 22 ชั่วโมง 0 นาที 26 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 11 ม้วน 50 3,000
View

วิทยาศาสตร์ - เตรียมสอบเข้า ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 1 (65) ครูป้อม 24 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 39 ม้วน 50 4,500
View
image วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 2 (65) ครูป้อม 32 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 28 ม้วน 50 4,500
View
image วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 3 (63) ครูป้อม 42 ชั่วโมง 0 นาที 60 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 37 ม้วน 50 4,800
View
image วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 4 (63) ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 36 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 51 ม้วน 50 4,500
View
image ตะลุยโจทย์เข้มข้น ป.6 สอบเข้า ม.1 (61) ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 36 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 4,500
View
image pack วิทย์ สอบเข้า ม.1 gifted
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
15,755
image pack วิทย์ สอบเข้า ม.1 gifted + ตะลุยโจทย์
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
18,490

วิทยาศาสตร์ - สอบแข่งขัน (สสวท. / สพฐ.) ป.4-5

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image แข่งขันระดับประถม ทักษะกระบวนการ (63) ครูป้อม 24 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 27 ม้วน 50 4,500
View
image แข่งขันระดับประถม ฟิสิกส์ (63) ครูป้อม 37 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 21 ม้วน 50 4,500
View
image แข่งขันระดับประถม เคมี (62) ครูป้อม 29 ชั่วโมง 0 นาที 35 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 19 ม้วน 50 4,500
View
image แข่งขันระดับประถม ชีวะ (62) ครูป้อม 40 ชั่วโมง 0 นาที 48 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 58 ม้วน 50 4,500
View
image แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (61) ครูป้อม 34 ชั่วโมง 0 นาที 40 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 17 ม้วน 50 4,500
View
image แข่งขันระดับประถม Earth Sci (62) ครูป้อม 29 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 40 ม้วน 50 4,500
View
image pack สอบแข่งขัน สสวท.
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
21,900
image pack สอบแข่งขัน สสวท. + ตะลุยโจทย์
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
25,550

วิทยาศาสตร์ - สอบแข่งขัน (สสวท. / สพฐ.) ป.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน