ลูกศิษย์ครูลิลลี่

ความสำเร็จของนักเรียน สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561

ที่ ชื่อ - สกุล แผนการเรียน ลำดับที่สอบได้
1 เด็กชายธาดา พรหมลิขิตชัย วิทย์ - คณิต 1
2 เด็กชายเสถียร นทีทองรุ่งศักดิ์ วิทย์ - คณิต 3
3 เด็กชายกวีรภัทร์ ไชยไธสง วิทย์ - คณิต 6
4 นางสาวทยาภา ไทยแท้ วิทย์ - คณิต 7
5 นายกฤติน สุขุมรัตนาพร วิทย์ - คณิต 10
6 เด็กหญิงภัทราพร พรสวัสดิ์ วิทย์ - คณิต 11
7 เด็กหญิงพิชญา ปรมาเวศ วิทย์ - คณิต 15
8 เด็กหญิงจิรัชยา วานิช วิทย์ - คณิต 16
9 เด็กหญิงณัฐนา โชคบุญเจริญ วิทย์ - คณิต 17
10 นางสาวธันยธรณ์ ประเสริฐวชิรากุล วิทย์ - คณิต 18
11 เด็กชายภูริช ดีเป็นธรรม วิทย์ - คณิต 20
12 นายภวัต ผจงเกียรติคุณ วิทย์ - คณิต 21
13 เด็กหญิงอชิรญาณ์ เมธาเศรษฐ์ วิทย์ - คณิต 24
14 เด็กชายธิปก บวรรัตนารักษ์ วิทย์ - คณิต 26
15 นายปองคุณ ศิวาลัยพงศ์ วิทย์ - คณิต 26
16 นายเขมณัฐ สุทธิชูไพบูลย์ วิทย์ - คณิต 27
17 นายธีรัช วรกิจเจริญผล วิทย์ - คณิต 28
18 นายบุณยวัทน์ อริยะวัฒน์กุล วิทย์ - คณิต 29
19 เด็กชายกิจการ นําสว่างรุ่งเรือง วิทย์ - คณิต 30
20 นางสาววรรณรดา สมบูรณ์ธเนศ วิทย์ - คณิต 31
21 เด็กชายณภัค เวชสุรียะกุล วิทย์ - คณิต 32
22 นายธัญญวิชญ์ ผลึกมณฑล วิทย์ - คณิต 33
23 เด็กหญิงธันยพร ประเสริฐวชิรากุล วิทย์ - คณิต 34
24 เด็กหญิงนภสร เสริมสุขประดิษฐ์ วิทย์ - คณิต 36
25 เด็กชายณภัทร ธานินทร์ วิทย์ - คณิต 39
26 เด็กหญิงมานิตา ลิ้มอุดมพร วิทย์ - คณิต 40
27 เด็กชายรัชพล บัวหุ่ง วิทย์ - คณิต 41
28 นายธีรวิชญ์ ผลึกมณฑล วิทย์ - คณิต 45
29 เด็กชายภูริ วิรการินทร์ วิทย์ - คณิต 50
30 เด็กชายเขมจิรัฏฐ์ เฮงสวัสดิ์ วิทย์ - คณิต 51
31 เด็กหญิงสุพิชญา ไกรสิงห์เดชา วิทย์ - คณิต 52
32 เด็กชายปัณณทัต ธนาภรณ์สกุล วิทย์ - คณิต 54
33 นางสาวเบญญาภา อติชาติภัสสร วิทย์ - คณิต 58
34 นางสาวหทัยชนก ปกจ้าย วิทย์ - คณิต 60
35 เด็กหญิงปุณยวีร์ วรพงศ์ไพบูลย์ วิทย์ - คณิต 61
36 เด็กหญิงไข่มุก เหลืองวงศ์ไพศาล วิทย์ - คณิต 62
37 นางสาวภาวินี อริยไพศาลกุล วิทย์ - คณิต 63
38 เด็กชายสิริภัทร อีแกน แม็คเคนนา วิทย์ - คณิต 64
39 นายกิตติภพ ผลสด วิทย์ - คณิต 65
40 เด็กชายรัฐกิตติ์ วสุภิรมย์คณากุล วิทย์ - คณิต 66
41 เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์บัวทอง วิทย์ - คณิต 68
42 นางสาวอิสรีย์ คหกิจไพศาล วิทย์ - คณิต 69
43 เด็กชายนรุตม์ อิสสระวิทย์ วิทย์ - คณิต 70
44 นายภาคิน พัชรเมธา วิทย์ - คณิต 71
45 นายวัชรากรณ์ สุทธิพงศ์ วิทย์ - คณิต 73
46 นางสาวภิญญดา วงศ์อาษา วิทย์ - คณิต 75
47 เด็กหญิงศศิพัชร์ เสียงหลาย วิทย์ - คณิต 76
48 นายกฤษฏิ์ กสิกพันธุ์ วิทย์ - คณิต 77
49 เด็กชายภูชัชช์ สัจจะปรเมษฐ วิทย์ - คณิต 80
50 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปิยธีรวงศ์ วิทย์ - คณิต 81
51 เด็กชายพศิน สุภาผล วิทย์ - คณิต 83
52 เด็กชายวีรฉัตร หงษ์สืบชาติ วิทย์ - คณิต 86
53 เด็กหญิงณิษา คงวรรัตน์ วิทย์ - คณิต 88
54 นางสาวพิมฌาลิศา มณฑิราช วิทย์ - คณิต 95
55 เด็กชายกัญจน์ จันทร์แสงสุก วิทย์ - คณิต 101
56 นายปภาวิชญ์ กิจสดใส วิทย์ - คณิต 103
57 นายนฤพล จิรายุวานนท์ วิทย์ - คณิต 105
58 นางสาวสุพิชา กิจปิลันธ์กรกุล วิทย์ - คณิต 109
59 เด็กชายสิรวิชญ์ ทองกุม วิทย์ - คณิต 111
60 เด็กชายกฤษฏิวัส ธนกําธร วิทย์ - คณิต 114
61 นายอิธิพัฒน์ ธนบดีกาญจน์ วิทย์ - คณิต 115
62 เด็กหญิงณัฐพิชชา วุฒิวิริยะหาญ วิทย์ - คณิต 125
63 เด็กชายณัฐกฤช เมฆไพบูลย์วัฒนา วิทย์ - คณิต 126
64 นายธนินธร โลหะพงศธร วิทย์ - คณิต 130
65 นายธีร์ธวัช ด่านโพธิวัฒน์ วิทย์ - คณิต 131
66 นางสาวพรรณพัชร ลิมป์ปัทมปาณี วิทย์ - คณิต 132
67 เด็กชายจิรันตน์ ขันตยานุวงศ์ วิทย์ - คณิต 133
68 เด็กชายธีภพ สุทธิพิศาล วิทย์ - คณิต 134
69 เด็กหญิงสิตา กุลชัยวัฒนะ วิทย์ - คณิต 137
70 นายจิรัฏฐ์ มหศรีแสงเพชร วิทย์ - คณิต 138
71 นายภูริภัทร เพ็งคําปั้ง วิทย์ - คณิต 141
72 นางสาวกรณัญญ์ พัชรสุวกุล วิทย์ - คณิต 142
73 เด็กชายปรานต์วิทย์ ชัยภูวภัทร วิทย์ - คณิต 143
74 เด็กชายอภิวิชญ์ นุตมากุล วิทย์ - คณิต 146
75 นางสาวภัณฑิลา กุลสิทธิ์ วิทย์ - คณิต 148
76 เด็กหญิงมัทนพร ทองแดง วิทย์ - คณิต 150
77 นางสาวภาวิดา วงศ์ถิรพร วิทย์ - คณิต 151
78 นางสาวนวพร ยะราช วิทย์ - คณิต 153
79 เด็กหญิงกันต์กมน โชคอภิรัตน์ วิทย์ - คณิต 157
80 เด็กหญิงรภัคสตา รัชตขจรกิจ วิทย์ - คณิต 159
81 นายปุณณภพ กระแสร์ตานนท์ วิทย์ - คณิต 160
82 นายภาวัต ปิยะณัตดิ์พูล วิทย์ - คณิต 161
83 นางสาวภัคธีมา วิวัฒนาประสิทธิ์ วิทย์ - คณิต 164
84 เด็กชายธีร์ธวัช ไชยนพกุล วิทย์ - คณิต 166
85 นายปัณณวิชญ์ โล่ห์เลขา วิทย์ - คณิต 168
86 นายปรินทร พรชัยวิวัฒน์ วิทย์ - คณิต 169
87 นางสาวแพรวา อริยชาญศิลป์ วิทย์ - คณิต 174
88 นางสาวมาวันทา โรจนประภา วิทย์ - คณิต 175
89 นายธีธัช ปราชญ์นคร วิทย์ - คณิต 178
90 เด็กชายอธิชา อิสิชัยกุล วิทย์ - คณิต 180
91 นายภวัต ลีระศิริ วิทย์ - คณิต 183
92 นางสาวช่อชมพู วงศ์นามสันต์ วิทย์ - คณิต 184
93 นายทยากร เจี่ยสกุล วิทย์ - คณิต 185
94 เด็กชายณัฐนนท์ พงศ์พันธุ์ลักษณ์ วิทย์ - คณิต 186
95 เด็กหญิงปุณณภา ทองทรงกฤษณ์ วิทย์ - คณิต 189
96 เด็กชายปิติพล นิตยสุทธิ วิทย์ - คณิต 190
97 นางสาวนวินดา วนาสุขพันธ์ วิทย์ - คณิต 192
98 นายวราวิชญ์ จินดานาถ วิทย์ - คณิต 193
99 นางสาววสมน บุญประสิทธิการ วิทย์ - คณิต 194
100 เด็กหญิงพริมา พนมยงค์ วิทย์ - คณิต 195
101 นายสถาพร จินาพงศ์ วิทย์ - คณิต 199
102 นายสหรัถ นวมจิตร วิทย์ - คณิต 204
103 เด็กหญิงศุภิสรา เตชะเกษมบัณฑิตย์ วิทย์ - คณิต 208
104 เด็กหญิงธัญรมย์ อวเกียรติ วิทย์ - คณิต 209
105 นางสาวจุฑาวรรณ ขจายแสง วิทย์ - คณิต 211
106 เด็กชายชัยเฉลิม จีระศิริ วิทย์ - คณิต 213
107 เด็กชายณภัทร ว่องเกษตรสิน วิทย์ - คณิต 214
108 เด็กหญิงพัชรพร ไทยสุริโย วิทย์ - คณิต 224
109 เด็กชายชิษณุพงศ์ วรากรวรวุฒิ วิทย์ - คณิต 226
110 นางสาวศิวนาถ ศิวกาญจน์ วิทย์ - คณิต 229
111 นายพสิษฐ์ นันทคุณาธิป วิทย์ - คณิต 230
112 เด็กหญิงภิญญดา ไสยสมบัติ วิทย์ - คณิต 231
113 เด็กหญิงพิณพร อุทารวงศ์สกุล วิทย์ - คณิต 233
114 เด็กหญิงนภัสรพี เกษมสมประดิษฐ์ วิทย์ - คณิต 235
115 นางสาวพิมพกานต์ หาญนามชัย วิทย์ - คณิต 237
116 เด็กหญิงณัฐนิชา ปกรณ์วิจิตร วิทย์ - คณิต 238
117 นายณัฐนันทภูมิ ฉายไพโรจน์ วิทย์ - คณิต 240
118 เด็กชายกัญจน์ธนัช เตชะวิบูลย์ศักดิ์ วิทย์ - คณิต 241
119 นางสาวศุภิสรา พึ่งเจียม วิทย์ - คณิต 246
120 นายศิวกร ญาณทศศิลป์ วิทย์ - คณิต 247
121 นางสาวปาลินี พงศ์รวีวรรณ วิทย์ - คณิต 248
122 นายไอย ตั้งสถิตชัย วิทย์ - คณิต 253
123 เด็กหญิงณฐพร ฐิตินันท์ วิทย์ - คณิต 257
124 นางสาววิชาดา นรสิงห์ วิทย์ - คณิต 259
125 เด็กชายณัฐยศ แอร่มหล้า วิทย์ - คณิต 260
126 เด็กชายณทปพน อภิกุลประภา วิทย์ - คณิต 261
127 เด็กชายสุรพัฒน์ คุปต์ถาวรฤกษ์ วิทย์ - คณิต 263
128 นางสาวอัญพัชร์ นิธิจรัสรัตน์ วิทย์ - คณิต 265
129 นางสาวชวิศา เตชะแสงมณี วิทย์ - คณิต 269
130 เด็กหญิงพัณณิตา ม้าทอง วิทย์ - คณิต 272
131 เด็กหญิงสพัชญ์นันทน์ สุรบูรณ์กุล วิทย์ - คณิต 273
132 นางสาวสมชนก ตระกูลไตรตรึง วิทย์ - คณิต 275
133 นายวีรวิชญ์ จงธนะพิพัฒน์ วิทย์ - คณิต 278
134 นายกวิล เพชรปลูก วิทย์ - คณิต 280
135 เด็กชายธนกิจ พินิจสกูล วิทย์ - คณิต 283
136 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ภัทรวิจิตรสิน วิทย์ - คณิต 287
137 เด็กชายพศิน สินสวัสดิ์มงคล วิทย์ - คณิต 291
138 นางสาวภัคธีมา ภักดีสู่สุข วิทย์ - คณิต 296
139 เด็กหญิงรติ ทิพากรสุวรรณ วิทย์ - คณิต 298
140 นายภูมินทร์ วิมุตติโกศล วิทย์ - คณิต 300
141 นายบุญชัย รัตนสุมาวงศ์ วิทย์ - คณิต 305
142 เด็กหญิงสิริยากร ลือเดชวุฒิไกร วิทย์ - คณิต 308
143 เด็กชายพีรวัส ลิ้มประภัสสร วิทย์ - คณิต 313
144 นางสาวชนินาถ ตั้งขจรโกศล วิทย์ - คณิต 317
145 นายพีระณัฐ ป้อมพิมพ์ วิทย์ - คณิต 318
146 นายขวัญพัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ วิทย์ - คณิต 319
147 นางสาววรัชยา พุฒศิริ วิทย์ - คณิต 321
148 นางสาวสาธิดา รัตนภราดร วิทย์ - คณิต 322
149 เด็กหญิงปริม อมรศุภผล วิทย์ - คณิต 330
150 เด็กหญิงณิชมน สุภานันท์ วิทย์ - คณิต 333
151 นางสาวพลอยชมพู สังฆมาศ วิทย์ - คณิต 335
152 นายพัชรพล ธูปประสม วิทย์ - คณิต 336
153 เด็กชายภูรินทร์ จารุสมบัติ วิทย์ - คณิต 340
154 เด็กชายกฤษฎาธร ผลิศักดิ์ วิทย์ - คณิต 341
155 นางสาวพิมพ์พิศา วุ่นสะยุคะ วิทย์ - คณิต 343
156 เด็กหญิงอรวณัฐ บุญญะเลิศลักษณ์ วิทย์ - คณิต 345
157 นางสาวปุณฐณิศา จั่นเรือง วิทย์ - คณิต 352
158 เด็กชายพัสสร พระวร วิทย์ - คณิต 364
159 นายณภัทร ณ พัทลุง วิทย์ - คณิต 365
160 เด็กหญิงอรรจนียา จิตรนําทรัพย์ วิทย์ - คณิต 372
161 เด็กชายณัฐพัชร์ พงษ์ธัญญวิชัย วิทย์ - คณิต 373
162 นายภวินท์ สุธรรมพร วิทย์ - คณิต 375
163 เด็กหญิงทรรศิดา ตันประเสริฐ วิทย์ - คณิต 381
164 เด็กหญิงนันทภรณ์ ไส้เพี้ย วิทย์ - คณิต 384
165 นายกันตพงศ์ ทับเจริญ วิทย์ - คณิต 386
166 นายศิร รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ วิทย์ - คณิต 388
167 เด็กชายปัณณธร โชติพฤกษ์ วิทย์ - คณิต 389
168 เด็กหญิงณัชชา ชุ่มคํา วิทย์ - คณิต 391
169 นางสาวเสาวลักษณ์ อู่รังสิมาวงศ์ วิทย์ - คณิต 396
170 นางสาววิภาวรรณ วชิราชีวิน วิทย์ - คณิต 397
171 เด็กหญิงณภัทร จิรภาวสุทธิ์ วิทย์ - คณิต 399
172 นายชิษณุพงศ์ แสงสินธุ์ วิทย์ - คณิต 400
173 นายก้องภูมิ สุภูตะโยธิน วิทย์ - คณิต 402
174 นายปัณณทัต อยู่พุก วิทย์ - คณิต 403
175 นางสาวอมิตา ปฏิมาประกร วิทย์ - คณิต 405
176 นางสาวลภัสรดา ปุกทะเล วิทย์ - คณิต 406
177 นายคีตภัทร รวีภควัต วิทย์ - คณิต 413
178 นางสาวปัณณ์ เฟืองทอง วิทย์ - คณิต 415
179 นายชาคริต ซึมสุวรรณ วิทย์ - คณิต 418
180 นางสาวเอม อัตตะริยะ วิทย์ - คณิต 421
181 นายศุวิล วิภาสวัสดิ์ วิทย์ - คณิต 422
182 นายชีวานนท์ ชุลีคร วิทย์ - คณิต 425
183 นายพิสรัล เลิศปัญญาโรจน์ วิทย์ - คณิต 426
184 เด็กหญิงธฤดี สันติวงศ์ วิทย์ - คณิต 432
185 นางสาววรัทยา พรมน้อย วิทย์ - คณิต 434
186 เด็กหญิงเปรมมิกา ประสาทแก้ว วิทย์ - คณิต 436
187 เด็กหญิงณัฐชา วัฒนวารุณ วิทย์ - คณิต 439
188 นางสาวนลินา จันศิษย์ยานนท์ วิทย์ - คณิต 440
189 นางสาวกัญญารัตน์ เจริญกุล วิทย์ - คณิต 446
190 เด็กหญิงกมลฉัตร ละมูนกิจ วิทย์ - คณิต 447
191 นางสาวณัฐทิชา บูรณะเรข วิทย์ - คณิต 449
192 นางสาวณัชชา โอภาส วิทย์ - คณิต 460
193 เด็กชายณัชพล เอื้อชีวกุล วิทย์ - คณิต 464
194 นางสาวปพิชญา เอื้องอุดม วิทย์ - คณิต 468
195 เด็กชายสุวโรจน์ มาจันทร์ วิทย์ - คณิต 470
196 นาย ภูวนาถ ตนะวรรณสมบัติ วิทย์ - คณิต 471
197 นายพงษกร จิตวิศรุตกุล วิทย์ - คณิต 472
198 เด็กชายมรรษกร เอื้อโสภณ วิทย์ - คณิต 473
199 นายกฤษธนพล จินตรานันท์ วิทย์ - คณิต 475
200 นายนิติ นิพิธกุล วิทย์ - คณิต 477
201 เด็กหญิงพัฒน์นรี พงษ์นุ่มกุล วิทย์ - คณิต 480
202 นางสาวพลอยรัตน์ ศรีพิมานวัฒน์ วิทย์ - คณิต 481
203 เด็กชายภคิน คงอุดมสิน วิทย์ - คณิต 482
204 เด็กหญิงนลัลลักษณ์ วงศ์กัลยา วิทย์ - คณิต 483
205 เด็กชายณัฐชนน หนูแก้ว วิทย์ - คณิต 485
206 เด็กชายกวีภัทร รูปสุวรรณกุล วิทย์ - คณิต 486
207 นางสาวณัฐธิดา โถวประเสริฐ วิทย์ - คณิต 492
208 เด็กชายลัทธวิทย์ ทิพาเสถียร วิทย์ - คณิต 494
209 เด็กหญิงภัทรมน ตันติสุญญตา วิทย์ - คณิต 495
210 นายตรรก ลี้เฮง วิทย์ - คณิต 496
211 นางสาวณภาสุ บุณยเกียรติ วิทย์ - คณิต 497
212 เด็กหญิงปภาสร วัฒนกุล วิทย์ - คณิต 503
213 นางสาวธมลวรรณ ไชยธวัชพุทธิพร วิทย์ - คณิต 505
214 เด็กชายณัฏฐ์ธัญ กิตติชัยกุลกิจ วิทย์ - คณิต 506
215 เด็กหญิงญาณิศา หนูแก้ว วิทย์ - คณิต 507
216 เด็กชายรวีวิชญ์ แอ่งขุมทรัพย์ วิทย์ - คณิต 512
217 นางสาวอัคริมา จงวัฒนาไพศาล วิทย์ - คณิต 514
218 นางสาวจิดาภา ชาติธรรมรักษ์ วิทย์ - คณิต 518
219 เด็กหญิงสิริมนตร์ พลานุสิตเทพา วิทย์ - คณิต 525
220 เด็กหญิงต้นรัก ภัทรานนท์อุทัย วิทย์ - คณิต 530
221 นางสาวปรมอร ต.สุวรรณ วิทย์ - คณิต 536
222 นางสาวณัฐนพิน สัมมากสิพงศ์ วิทย์ - คณิต 538
223 นายอรรถวิทย์ แจ่มใส วิทย์ - คณิต 542
224 นางสาว นลิน ศรีบัณฑิต วิทย์ - คณิต 544
225 เด็กชายจิรวัฒน์ ตู้จินดา วิทย์ - คณิต 545
226 นางสาวฐานิตา สุขสุริยะโยธิน วิทย์ - คณิต 546
227 นายเกียรติยศ ไวยกาญจน์ วิทย์ - คณิต 553
228 เด็กชายวชิรวิชญ์ ผลไพรธนภัทร์ วิทย์ - คณิต 570
229 นางสาวสาริศา ปกพัฒนกุล วิทย์ - คณิต 571
230 นางสาวพิมพ์ภัสรา โตวิวัฒน์ วิทย์ - คณิต 575
231 เด็กหญิงสุชาธิดา เห็นสว่าง วิทย์ - คณิต 576
232 เด็กชายดิษฐกานต์ พงษ์ลิมศรี วิทย์ - คณิต 581
233 เด็กชายเชน สังข์วิเศษ วิทย์ - คณิต 588
234 นายฐิติสัณ สังข์ทอง วิทย์ - คณิต 589
235 นางสาวมณิสรา มณีวงศ์วิจิตร วิทย์ - คณิต 590
236 เด็กชายพงศกร ลิ้มเจริญวาณิชย์ วิทย์ - คณิต 591
237 เด็กหญิงภรณ์รัตนันท์ วชิรปรีชาพงษ์ วิทย์ - คณิต 592
238 นายพิจักษณ์ วณิชยากร วิทย์ - คณิต 593
239 นางสาวสุพิชญา ฉันทวรวัฒน์ วิทย์ - คณิต 596
240 นายสิทธินนธ์ เจียรพันธุ์ วิทย์ - คณิต 601
241 นายชยุต จรัสกุลางกูร วิทย์ - คณิต 602
242 เด็กชายธันยพัฒน์ เพิ่มทรัพย์ วิทย์ - คณิต 604
243 นายนิธิ นิพิธกุล วิทย์ - คณิต 607
244 นางสาวรวมพร จูศิริวงค์ วิทย์ - คณิต 611
245 เด็กหญิงอังศุมาลี อุเอะโนะ วิทย์ - คณิต 613
246 นายเอื้ออังกูร อินทร์แหยม วิทย์ - คณิต 615
247 นายธนัช กงประเวชนนท์ วิทย์ - คณิต 625
248 เด็กหญิงปราณปรียา สิตะโปสะ วิทย์ - คณิต 628
249 นางสาวณัฐณิชา แก้วสีหาวงษ์ วิทย์ - คณิต 630
250 นางสาวณฐมน แสนมุข วิทย์ - คณิต 634
251 เด็กหญิงอัครภา ปัญหา วิทย์ - คณิต 638
252 เด็กหญิงสรัญญา อาจอนุรักษ์ วิทย์ - คณิต 639
253 นายก้องภพ วิบูลสวัสดิ์วัฒนา วิทย์ - คณิต 655
254 นายกรวิชญ์ ปอยสูงเนิน วิทย์ - คณิต 657
255 นายแสนยา ดําริห์อนันต์ วิทย์ - คณิต 659
256 นางสาวญานิกา พรมชัย วิทย์ - คณิต 660
257 เด็กหญิงอัญญาวีร์ ลิขิตปัญญวัฒน์ วิทย์ - คณิต 661
258 นายรวิชญ์ เทอดจิตไพศาล วิทย์ - คณิต 663
259 นางสาวดวงกมล มณฑาทิพย์กุล วิทย์ - คณิต 664
260 เด็กชายธนดล โชติประกาย วิทย์ - คณิต 671
261 เด็กหญิงณัฏฐิรา ลาภพณิชพูลผล วิทย์ - คณิต 678
262 นายธนโชติ โรจนวานิชกิจ วิทย์ - คณิต 680
263 เด็กชายจิรกิตต์ ธรรมภิรัฐวงศ์ วิทย์ - คณิต 685
264 เด็กชายศาสตริน ชูช่วย วิทย์ - คณิต 688
265 นายพิษณุ ขันแข็ง วิทย์ - คณิต 693
266 นางสาวณิชา ฉันทรัตนาคินทร์ วิทย์ - คณิต 698
267 เด็กชายภาคิน จตุพศ วิทย์ - คณิต 699
268 นางสาวณัฐชยา ดําริห์ วิทย์ - คณิต 701
269 เด็กหญิงชุติมณฑน์ โลหะกิจสงคราม วิทย์ - คณิต 706
270 เด็กชายเป็นเอก นนทสุวรรณ วิทย์ - คณิต 707
271 นายชวิน เตชะธาดา วิทย์ - คณิต 708
272 นางสาวณิชารีย์ เกตุลา วิทย์ - คณิต 710
273 นางสาวชญานิษฐ์ สุวรรณธาตรี วิทย์ - คณิต 713
274 นางสาวนันท์นภัส ชัยพันธ์วิริยาพร วิทย์ - คณิต 714
275 เด็กหญิงนารา เทพละออง วิทย์ - คณิต 719
276 เด็กหญิงนันท์นภัส ศิริพงศ์เดชา วิทย์ - คณิต 720
277 นางสาวณัฐชยา แพทย์อุดม วิทย์ - คณิต 722
278 นายเควิน สรวิทย์ บุกก์ลิน วิทย์ - คณิต 727
279 นางสาวอชิรญา ประยูรวงศ์ วิทย์ - คณิต 734
280 เด็กหญิงอชิรญา เมาลิทอง วิทย์ - คณิต 735
281 เด็กชายพันธ์เทพ เอี่ยมกิจการ วิทย์ - คณิต 739
282 นางสาวณัฏฐ์จิรา อึ้งกุศลมงคล วิทย์ - คณิต 744
283 เด็กชายชนน กูลทองคํา วิทย์ - คณิต 747
284 เด็กหญิงนัทธมน ไผ่ตระกูล วิทย์ - คณิต 749
285 นางสาวจัสมิน บุญทวีกิจ วิทย์ - คณิต 751
286 นางสาวปพิชญา มิ่งบรรเจิดสุข วิทย์ - คณิต 753
287 เด็กหญิงปิยาพัชร แจ่มฟ้า วิทย์ - คณิต 754
288 นางสาวญาณิศา คนหาญ วิทย์ - คณิต 761
289 เด็กหญิงพรหมพร เพ็ชรเพ็ง วิทย์ - คณิต 763
290 เด็กชายปาณัสม์ ตั้งมั่นภูวดล วิทย์ - คณิต 766
291 เด็กหญิงลัลน์รัตน์ พิศาลก่อสกุล วิทย์ - คณิต 770
292 เด็กหญิงธัญพิชชา จรุงพรสวัสดิ์ วิทย์ - คณิต 774
293 เด็กชายชญานิน เสกธีระ วิทย์ - คณิต 777
294 เด็กหญิงธาริณี สิทธิสุข วิทย์ - คณิต 778
295 นายปณัย ศรีสุขุมบวรชัย วิทย์ - คณิต 779
296 นางสาวญาวีรินทร์ วชิรโภคา วิทย์ - คณิต 780
297 นายเจตนิพัทธ์ การพร้อม วิทย์ - คณิต 781
298 เด็กชายศุภณัฐ สมบูรณ์ธนกิจ วิทย์ - คณิต 782
299 นายพสิษฐ์ วงศ์ชนะภัย วิทย์ - คณิต 783
300 นายภูรินท์ แซ่อึ้ง วิทย์ - คณิต 784
301 เด็กหญิงพิมพ์พิศา จริยเตชะ วิทย์ - คณิต 790
302 เด็กหญิงศศิญาดา อธิบาย วิทย์ - คณิต 792
303 เด็กชายธัญญ์ ภัทรดิลก วิทย์ - คณิต 794
304 เด็กชายกิตติพัศ โรจนรัตนางกูร วิทย์ - คณิต 800
305 เด็กหญิงวศินี ธีรวงศ์วศิน วิทย์ - คณิต 802
306 นางสาวปิยะธิดา ช่างสุวรรณ วิทย์ - คณิต 809
307 เด็กชายญาณวรุตม์ ศรีเจริญ วิทย์ - คณิต 815
308 เด็กชายภูริช นานัครสิน วิทย์ - คณิต 820
309 เด็กหญิงนภัสสร หทัยวิทวัส วิทย์ - คณิต 822
310 นายปุณณวิศว์ ปัทมผดุงศักดิ์ วิทย์ - คณิต 826
311 นายนิธิศ อนันตชินะ วิทย์ - คณิต 827
312 นายชนุดม เกียรติก้องทวี วิทย์ - คณิต 828
313 นางสาวคันธนีรา แก้วหัวไทร วิทย์ - คณิต 832
314 นางสาวฐิติยา วงษ์สวัสดิ์ วิทย์ - คณิต 837
315 นายมกุฎพัฒน์ ไกรวัฒนา วิทย์ - คณิต 842
316 เด็กหญิงพิมนภา เรื่องคํา วิทย์ - คณิต 844
317 เด็กชายกฤษฏ์เมธี นิจวิภาศิริกุล วิทย์ - คณิต 848
318 เด็กชายจิรัฏฐ์ ศรีสมบูรณ์ วิทย์ - คณิต 849
319 นางสาวปวริศา ถิตะพาณิชย์ วิทย์ - คณิต 861
320 นายธนโชติ ท่างาม วิทย์ - คณิต 864
321 เด็กชายภีมวัศ อยู่สุข วิทย์ - คณิต 867
322 นางสาวจันทัปปภา วุฒิฐานทวี วิทย์ - คณิต 868
323 เด็กหญิงณัฐนันท์ เพชรกูล วิทย์ - คณิต 871
324 เด็กหญิงญาณัจฉรา เจรจา วิทย์ - คณิต 877
325 เด็กหญิงพนัชกร พัชรผาติ วิทย์ - คณิต 880
326 เด็กชายวิชญ์ ชาญเชิงภพ วิทย์ - คณิต 886
327 นางสาวภูษณิศา แสงวิลัย วิทย์ - คณิต 887
328 นางสาวชุติกาญจน์ สุขะวัฒนะ วิทย์ - คณิต 889
329 นายทายุต สหัชพงษ์ วิทย์ - คณิต 890
330 นางสาวพินธิตรา พวงทอง วิทย์ - คณิต 892
331 นายนิธิกร อนันตชินะ วิทย์ - คณิต 894
332 นายศราวิน องคพิพัฒน์ วิทย์ - คณิต 897
333 เด็กหญิงอลิน เมธเศรษฐ ภาษา - เกาหลี 1
334 เด็กหญิงภูริชญา พิศวง ภาษา - เกาหลี 2
335 นางสาวชญาณิศา จิรวัฒนานุศาสน์ ภาษา - เกาหลี 4
336 เด็กหญิงชลรัศมี ชัยสิทธิ์ ภาษา - เกาหลี 5
337 นางสาวเขมจิรา เอี่ยมสถิตย์ ภาษา - เกาหลี 6
338 นายสุภิรัฐ รัตนพันธุ์ ภาษา - เกาหลี 8
339 เด็กหญิงปุณยวีร์ เครือตราชู ภาษา - เกาหลี 9
340 เด็กหญิงณิชาภา ศิวเตชานนท์ ภาษา - เกาหลี 10
341 เด็กชายชนภัทร สิญจนาคม ภาษา - เกาหลี 12
342 นางสาวนภัส เปาะทองคำ ภาษา - เกาหลี 13
343 นางสาวพิมพ์ชนก ธนูเทพ ภาษา - เกาหลี 15
344 นางสาวสุชญา สิริเลิศสุวรรณ ภาษา - เกาหลี 16
345 เด็กหญิงณิชาภัทร คุ้มพุ่ม ภาษา - เกาหลี 17
346 เด็กหญิงอัญรินทร์ วรภักดิ์ฐิติโชติ ภาษา - เกาหลี 18
347 เด็กหญิงปวริศา วินิจพงษ์พันธ์ ภาษา - เกาหลี 19
348 เด็กหญิงนันท์นภัส เศรษฐกูลวิชัย ภาษา - เกาหลี 20
349 นางสาวศุภรดา พงค์พิศาล ภาษา - เกาหลี 22
350 นางสาวจริญญา เจริญศรี ภาษา - เกาหลี 25
351 เด็กชายกฤษฏิ์ชนก มีลาภ ภาษา - เกาหลี 33
352 นางสาวธมลวรรณ เล้าชัยวัฒน์ ภาษา - เกาหลี 35
353 เด็กหญิงอาทิตยา มงคลวรัทยา ภาษา - เกาหลี 38
354 นางสาวลภัสรดา บุญญกนก ภาษา - คณิต 4
355 เด็กหญิงสุญาดา สุกฤตานนท์ ภาษา - คณิต 6
356 เด็กหญิงต้นฝน มาลารัตน์ ภาษา - คณิต 6
357 เด็กหญิงสลิล ชัยวัฒนกุลวานิช ภาษา - คณิต 8
358 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มังคลากุล ภาษา - คณิต 10
359 นายพงศ์พล สีม่วง ภาษา - คณิต 11
360 เด็กหญิงสาธิตา อัศวธีรากุล ภาษา - คณิต 12
361 นางสาวณภัทร มีกุศล ภาษา - คณิต 13
362 เด็กหญิงภัณฑิลา เจตมงคลวงศ์ ภาษา - คณิต 17
363 เด็กหญิงชาลิสา ทฤษณาวดี ภาษา - คณิต 18
364 นางสาวชวัลรัตน์ อิงคสัมพันธ์ ภาษา - คณิต 20
365 นางสาวรดา เอี่ยมองค์ ภาษา - คณิต 22
366 นางสาวอารยา ชัยทวีโชค ภาษา - คณิต 26
367 นางสาวหนึ่งฤทัย ธานีเจตน์ ภาษา - คณิต 27
368 เด็กหญิงณัฐกานต์ ถาวรวิสุทธิกุล ภาษา - คณิต 28
369 เด็กหญิงวรกมล ช่วยกอบลาภ ภาษา - คณิต 29
370 เด็กหญิงณฤทัย ทองเจริญสุขชัย ภาษา - คณิต 32
371 นางสาวปราชญา ธรรมพุฒิพงศ์ ภาษา - คณิต 33
372 นางสาวนิตารัช ทัพฤทธิ์ ภาษา - คณิต 37
373 นายชลภัทร ศรีสงคราม ภาษา - คณิต 43
374 นางสาวชนิษฐา สุระมาตย์ ภาษา - คณิต 50
375 นางสาวอาภาภัสสร์ เคียงศิริ ภาษา - คณิต 51
376 นางสาวพลอยรุ้งเพชร รัตนพันธุ์ ภาษา - คณิต 52
377 เด็กหญิงกัญญาณัฐ โกฏิละออง ภาษา - คณิต 53
378 นายโชติ ศรีคำ ภาษา - คณิต 55
379 นางสาวอิงกลิด เส็งเจริญ ภาษา - คณิต 57
380 นางสาวชวัลญา เหล่ามานะเจริญ ภาษา - คณิต 58
381 นางสาวศาตนันทน์ เอี่ยมชื่น ภาษา - คณิต 64
382 เด็กหญิงณ ชา เตชะเสน ภาษา - คณิต 67
383 เด็กหญิงณัฐธิดา สิงคีวรรณ ภาษา - คณิต 68
384 นางสาวจิดาภา วิจิตรกําเหนิดกุล ภาษา - คณิต 70
385 นางสาวพลอยพิศุทธิ์ เพชรศรีสม ภาษา - คณิต 72
386 เด็กหญิงธนภรณ์ ธีรวงศธร ภาษา - คณิต 76
387 นางสาวศุภานัน บัวขาว ภาษา - คณิต 77
388 เด็กหญิงรัญชนา หนักแน่น ภาษา - คณิต 80
389 นางสาวปรีณาพรรณ แสงชูตระกูล ภาษา - คณิต 82
390 นางสาวธัญพร สุพิทักษ์ ภาษา - คณิต 83
391 เด็กหญิงเณศพิชย์ อุดมพาณิชย์ ภาษา - คณิต 85
392 นางสาวรัตตินันท์ โฆษิตฉัตรพัฒน์ ภาษา - คณิต 86
393 นางสาวธัญญาพร คงโกมลสกุล ภาษา - คณิต 87
394 นางสาวพาขวัญ เชาว์ศิริกุล ภาษา - คณิต 88
395 นางสาวอศิรวรรณ ชอบเพื่อน ภาษา - ญี่ปุ่น 1
396 เด็กหญิงแพรพลอย ทองม่วง ภาษา - ญี่ปุ่น 2
397 เด็กหญิงพิมพ์มาดา สามัคคีนิชย์ ภาษา - ญี่ปุ่น 3
398 นางสาวนวลกมล อารี ภาษา - ญี่ปุ่น 5
399 เด็กหญิงสาริศา ปกรณ์ธนัช ภาษา - ญี่ปุ่น 6
400 นางสาวศุภิสรา พะหูชนม์ ภาษา - ญี่ปุ่น 7
401 เด็กหญิงสธาวัลย์ เศรษฐจินดา ภาษา - ญี่ปุ่น 9
402 นางสาววริศรา รัฐกาย ภาษา - ญี่ปุ่น 10
403 นายสมภพ นวลรัตนตระกูล ภาษา - ญี่ปุ่น 11
404 นางสาวภูษณิศา สายบัวทอง ภาษา - ญี่ปุ่น 15
405 นางสาววสมน พัฒโนภาษ ภาษา - ญี่ปุ่น 17
406 นายโอบนิธิ ซินโซ ภาษา - ญี่ปุ่น 22
407 นายณภัทร จันทร์หอม ภาษา - ญี่ปุ่น 24
408 นางสาวไรเชล เจสซี่ คอนสเทเบิ้ล ภาษา - ญี่ปุ่น 25
409 เด็กหญิงมนภัส เอี่ยมอุดมกาล ภาษา - ญี่ปุ่น 26
410 เด็กหญิงกวินลักษณ์ จิตรานุวัฒน์กุล ภาษา - ญี่ปุ่น 27
411 นางสาวแพรวา ตันตราภรณ์พงษ์ ภาษา - ญี่ปุ่น 28
412 นายภูริช กฤษดาวิเศกศักดิ์ ภาษา - ญี่ปุ่น 29
413 เด็กหญิงพริม เจริญสกุลวงค์ ภาษา - ญี่ปุ่น 37
414 นางสาวปริชญา จันทร์ตรี ภาษา - ญี่ปุ่น 40
415 นายพศวีร์ ศรีสุข ภาษา - ญี่ปุ่น 42
416 นางสาวขวัญข้าว เพียรธรรม ภาษา - ญี่ปุ่น 44
417 นางสาวศิร์ภากานต์ เรืองมณีญาต์ ภาษา - ญี่ปุ่น 45
418 นางสาวบุณยาพร ประสาททอง ภาษา - ญี่ปุ่น 46
419 เด็กหญิงพริมา เวศม์วิบูลย์ ภาษา - ญี่ปุ่น 48
420 นางสาวพิมพ์มาดา เอี้ยวซิโป ภาษา - ญี่ปุ่น 51
421 นางสาวนันท์นภัส รุ่งทรัพย์สิน ภาษา - ญี่ปุ่น 53
422 นางสาวเพ็ญพิชชา เข็มพิลา ภาษา - ญี่ปุ่น 55
423 เด็กหญิงทิตา สิริธนาคม ภาษา - ญี่ปุ่น 58
424 เด็กหญิงภัทรภร โกญจนพันธ์ ภาษา - ญี่ปุ่น 62
425 นางสาวพิชชา ปักษี ภาษา - จีน 1
426 นางสาวธีนิดา ทรัพยาสาร ภาษา - จีน 2
427 นางสาวภูษณิศา โชติชาติ ภาษา - จีน 4
428 นางสาวนลินทิพย์ อังกูรชัยพร ภาษา - จีน 5
429 นางสาวอัญกร ศรีจันบาล ภาษา - จีน 7
430 นางสาวปุณยนุช มงคลฉายา ภาษา - จีน 8
431 นางสาวดีญาน่า ลักขณานุรักษ์ ภาษา - จีน 9
432 เด็กหญิงมทินา เมฆาการุณ ภาษา - จีน 10
433 เด็กหญิงญานินดา โล่อธิกุล ภาษา - จีน 11
434 นางสาวภาษิตา ผิวเรืองนนท์ ภาษา - จีน 12
435 นางสาวนลินธรณ์ มุ่งทวีพงษา ภาษา - จีน 13
436 เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุรชีวิน ภาษา - จีน 16
437 เด็กหญิงรตา ไชยโย ภาษา - จีน 18
438 เด็กชายเฉลิมพงษ์ ตุ้มทอง ภาษา - จีน 19
439 นางสาวกชพร สุวรรณมณีพงศ์ ภาษา - จีน 20
440 นางสาวนิซาอ์ ด่านพิทักษ์ศาสน์ ภาษา - จีน 21
441 เด็กชายณภัทร จินดาเมธี ภาษา - จีน 23
442 นายธัชพล ชลธิชานันทน์ ภาษา - จีน 26
443 นางสาวญาดา สุนทรพรศิลป์ ภาษา - จีน 28
444 เด็กหญิงบุญบันดาล ศรีศักดิ์ ภาษา - จีน 29
445 เด็กหญิงพรณภัทร ภูมิพฤกษ์ ภาษา - จีน 30
446 นางสาวทอฝัน กวีไตรภพ ภาษา - จีน 31
447 เด็กชายกวิน ทรัพย์สมบัติ ภาษา - จีน 32
448 นางสาวชนัญธิตา ชนะชัย ภาษา - จีน 33
449 นางสาวกันทลัส อินณรงค์ ภาษา - จีน 34
450 เด็กหญิงจิติกานต์ จันทร์ทองแท้ ภาษา - จีน 36
451 นางสาวอมลณัฐ เดชรักษา ภาษา - จีน 38
452 นางสาวศรัณย์พร ทางทอง ภาษา - จีน 39
453 เด็กหญิงจํารัสลักษณ์ ภิญโญมงคล ภาษา - จีน 40
454 นางสาวธนัชชา อินทสร้อย ภาษา - จีน 41
455 นางสาวศุภนิดา วิวัฒน์รุ่งเรืองดี ภาษา - จีน 43
456 นางสาวมนัสนันท์ อรุณศิริโชค ภาษา - จีน 45
457 นางสาวชโนชา ใหลตระกูล ภาษา - จีน 46
458 เด็กหญิงนานา เจริญชัยนนท์ ภาษา - จีน 53
459 เด็กหญิงไอริณ พวงกิจจา ภาษา - จีน 54
460 เด็กหญิงพิมพ์มาดา หงษ์ปานานนท์ ภาษา - จีน 60
461 เด็กหญิงแววปราชญ์ คงวิทยาพานิช ภาษา - จีน 65
462 นางสาวปาลิกา จริยาเมธา ภาษา - จีน 67
463 เด็กหญิงอิสริยา พูนทรัพย์สถิต ภาษา - จีน 68
464 นางสาวกัณฐนภัส หนูนคง ภาษา - จีน 70
465 เด็กหญิงมนัสนันท์ รุ่งวัฒนภักดิ ภาษา - จีน 73
466 นางสาวอรญา แก้วเข้ม ภาษา - จีน 76
467 เด็กหญิงพอฤทัย แซ่หลิน ภาษา - จีน 78
468 นางสาวประกายเพชร ใจตระหนัก ภาษา - จีน 79
469 เด็กหญิงวันใส วงศ์สวัสดิ์ ภาษา - จีน 80
470 เด็กหญิงณรัฐ พันธุ์ภักดี ภาษา - ฝรั่งเศส 1
471 เด็กหญิงสุชานันท์ กลั่นวารี ภาษา - ฝรั่งเศส 7
472 นางสาวแพรวา ปัญญาศิริ ภาษา - ฝรั่งเศส 14
473 นางสาวเขมิกา ไวพ่อค้า ภาษา - ฝรั่งเศส 15
474 นางสาวภัณฑิรา ขําวังยาง ภาษา - ฝรั่งเศส 17
475 เด็กหญิงวชิรญาณ์ คัตส์ ภาษา - ฝรั่งเศส 19
476 นางสาวนันท์นภัส ชื่นจรูญ ภาษา - ฝรั่งเศส 20
477 เด็กหญิงปาณิสรา นุ่นลอย ภาษา - ฝรั่งเศส 21
478 นางสาวชัญญานุช งามพักตร์ ภาษา - ฝรั่งเศส 22
479 เด็กหญิงสรัญญ์กานต์ ลิมปิจํานงค์ ภาษา - ฝรั่งเศส 23
480 เด็กหญิงนภัสณัญญ์ วงศ์เทพ ภาษา - ฝรั่งเศส 28
481 นางสาวธารแพร วุธรา ภาษา - ฝรั่งเศส 30
482 เด็กชายศุภกร จัง ภาษา - ฝรั่งเศส 33
483 นายศุภกร ทุมผารักษ์ ภาษา - ฝรั่งเศส 35
484 เด็กหญิงฐิติวรดา สมุทวานิช ภาษา - ฝรั่งเศส 36
485 นางสาวสุชญา เริงสมุทร ภาษา - ฝรั่งเศส 38
486 นางสาวโรสิตา เหล่าปิยะสกุล ภาษา - ฝรั่งเศส 41
487 นายปรินทร์ โอโร๊ค ภาษา - ฝรั่งเศส 42
488 เด็กหญิงอรชพร ปิยะวรรณรัตน์ ภาษา - ฝรั่งเศส 43
489 เด็กหญิงณัฐณิช องค์สรณะคม ภาษา - ฝรั่งเศส 44
490 เด็กชายธีรดนย์ จารุวัฒน์ ภาษา - ฝรั่งเศส 46
491 นางสาวนันทนัช กรุงศรีเมือง ภาษา - ฝรั่งเศส 47
492 นายณัฐชนัญ เหมทานนท์ ภาษา - ฝรั่งเศส 49
493 นายนนทัช ชัยจำรูญพันธ์ ภาษา - ฝรั่งเศส 50
494 เด็กหญิงกัญญาภัค แดงศรี ภาษา - ฝรั่งเศส 51
495 นางสาวบุญปวีณ์ มาแทน ภาษา - ฝรั่งเศส 53
496 นายรัญชน์ แซ่จึง ภาษา - ฝรั่งเศส 54
497 เด็กหญิงสลิล ยิ้มประยูร ภาษา - ฝรั่งเศส 60
498 นางสาวฉราศัย หวังพานิช ภาษา - เยอรมัน 1
499 นายพชร บุญผาติ ภาษา - เยอรมัน 3
500 นายอดิศร กลมเกลียว ภาษา - เยอรมัน 4
501 นางสาวณิชา ธัชศฤงคารสกุล ภาษา - เยอรมัน 5
502 เด็กหญิงรินรดา ตั้งจิตวิไลกุล ภาษา - เยอรมัน 6
503 นางสาวนภัสวรรณ พจน์เอกพงศ์ ภาษา - เยอรมัน 11
504 นางสาวศิริวรรณ ชาญณรงค์ ภาษา - เยอรมัน 12
505 นางสาวพราวรวี ทองคํา ภาษา - เยอรมัน 13
506 เด็กหญิงเปมฉมา ละเมียดวิภากุล ภาษา - เยอรมัน 18
507 นายปรมีย์ ทรัพย์มี ภาษา - เยอรมัน 19
508 นางสาวปลายฟ้า ภาตะนันทน์ ภาษา - เยอรมัน 20
509 เด็กชายพัทธดลย์ โรจน์วัชสมบัติ ภาษา - เยอรมัน 21
510 นางสาวอลิชา ศรีประทักษ์ ภาษา - เยอรมัน 22
511 เด็กหญิงณภัทร กิจก้องขจรชัย ภาษา - เยอรมัน 23
512 เด็กหญิงเนตรนภา บุญเจริญ ภาษา - เยอรมัน 24
513 เด็กชายคณิน ชัยเดชสุริยะ ภาษา - เยอรมัน 25
514 นางสาวอัญชลิกา สงวนวิชัยกุล ภาษา - เยอรมัน 27
515 นางสาวอนัญพร อมรมุนีพงศ์ ภาษา - เยอรมัน 28
516 นางสาวอาจารี โพธิ์ทอง ภาษา - เยอรมัน 29
517 เด็กหญิงธันญ์วริน วรรัชต์จงสิริ ภาษา - เยอรมัน 30
518 นางสาวกิตยาภรณ์ จันทวารา ภาษา - เยอรมัน 34
519 เด็กหญิงณัฏฐ์ จักษุเดโชวณิชย์ ภาษา - เยอรมัน 35
520 นางสาววราภา พรหมพันธุ์ ภาษา - เยอรมัน 38
521 เด็กหญิงอรณิชา เต็มสุขสันต์ ภาษา - เยอรมัน 39
522 เด็กหญิงปรางใส ช้างเนียม ภาษา - เยอรมัน 41
523 เด็กหญิงพิชญาภา จันทวรรณ ภาษา - เยอรมัน 45
524 เด็กหญิงญาดา อุดมสวัสดิ์ ภาษา - เยอรมัน 54
525 นางสาวเปมิกา กัลกุล ภาษา - เยอรมัน 57
526 นางสาวเพ็ญพิชชา กุลดำรงวิวัฒน์ ภาษา - เยอรมัน 61
527 นางสาวสุพิชชา บุญประสงค์ทัน ภาษา - เยอรมัน 64
528 นายปราณนต์ มงคลโสภณรัตน์ ภาษา - สเปน 1
529 นายวิธิสรรค์ สรรค์ธีรภาพ ภาษา - สเปน 2
530 เด็กหญิงศศิญดา เตมียะประดิษฐ์ ภาษา - สเปน 7
531 เด็กชายธีรวัจน์ ประยูรศักดิ์ ภาษา - สเปน 8
532 นางสาวสุชานันท์ นนทสูติ ภาษา - สเปน 10
533 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พานิชนันทนกุล ภาษา - สเปน 11
534 เด็กหญิงศศธร ธรรมกิจจานนท์ ภาษา - สเปน 12
535 เด็กหญิงดารานันท์ ทัศศรี ภาษา - สเปน 17
536 นางสาวณัฐชมนต์ ธนาพัฒน์วรชัย ภาษา - สเปน 19
537 นางสาววรรณะกมล อุ้ยอ่อง ภาษา - สเปน 21
538 นางสาวอาภาสิริ กุมภิโร ภาษา - สเปน 22
539 เด็กหญิงกัญญภัส ศึกษากิจ ภาษา - สเปน 23
540 นางสาวดมิสา พรหมาศ ภาษา - สเปน 24
541 เด็กชายพันธุ์ธรย์ นุชนารถ ภาษา - สเปน 25
542 นางสาวกอบทรัพย์ มีชาญ ภาษา - สเปน 26
543 นางสาวรินรดา ใหลสกุล ภาษา - สเปน 37

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.