ลูกศิษย์ครูป้อม

ความสำเร็จของนักเรียน สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2561

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน ลำดับที่สอบได้
1 ด.ช.ฌาน องค์คุณารักษ์ เทพศิรินทร์ MEP 31
2 ด.ช.ศักย์ภเชษฐ์ ศิริฐิติ เทพศิรินทร์ MEP 35
3 ด.ช. ภัคพล ขนอม เทพศิรินทร์ MEP 59
4 ด.ช.ธีร์ธรรม ตรีรยาภิวัฒน์ เทพศิรินทร์ ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 1
5 ด.ช.ธนานันท์ เสลานนท์ เทพศิรินทร์ ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 14
6 ด.ช.ณภัทร พลายมนต์ เทพศิรินทร์ ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 39
7 ด.ช.ธนกฤต แดงเต้ เทพศิรินทร์ ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 52
8 ด.ญ.พัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล สตรีวิทย์ ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 1
9 ด.ญ.ปริญญภัทร ธนะนิรันดร์ สตรีวิทย์ ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 9
10 ด.ญ.นิชาภา จัมปากะนันท์ สตรีวิทย์ ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 14
11 ด.ญ.ปริยากร เจริญยชนะกิจ สตรีวิทย์ ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 15
12 ด.ญ.พิชญาภา เอื้อปกรณ์ สตรีวิทย์ ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 16
13 ด.ญ.ฉันชนก จตุรจำเริญชัย สตรีวิทย์ ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 21
14 ด.ญ.ณิชา อิทธิสันติสุข สตรีวิทย์ ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 23
15 ด.ญ.ร่มพิชา งามสวย สตรีวิทย์ ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 24
16 ด.ญ.จีซู ยุน คำวิลัยศักดิ์ สตรีวิทย์ ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 25
17 ด.ญ.ภัทร์นภันต์ ขันธวิทย์ สตรีวิทย์ ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 36
18 ด.ญ.ณัฏฐนันท์ สุวนันทรัตน์ สตรีวิทย์ ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 37
19 ด.ญ.เจนิสา โล สตรีวิทย์ ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 39
20 ด.ญ.พรรณธร สหบรรเทิงศิลป์ สตรีวิทย์ ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 56
21 ด.ญ.สุภัณธิษา เคียนทอง สตรีวิทย์ ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 67
22 ด.ญ.พรประภา อยู่จงดี สตรีวิทย์ ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 76
23 ด.ญ.ศุภิสรา วรสิงห์ สตรีวิทย์ ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 82
24 ด.ญ.พัทธนันท์ อัศวนภานนท์ สตรีวิทย์ ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต 84
25 ด.ช.พัฒนแสง พินิจพิชิตกุล สวนกุหลาบ GATE Program 12
26 ด.ช.ชญตว์ กุลดิลกธรรม สวนกุหลาบ GATE Program 13
27 ด.ช.ธิติ ไกรเพชร สวนกุหลาบ GATE Program 14
28 ด.ช.ปิยพัทธ์ โอปิลันธน์ สวนกุหลาบ GATE Program 15
29 ด.ช.กวิน เรืองศรี สวนกุหลาบ GATE Program 16
30 ด.ช.พีรวัส จำจด สวนกุหลาบ GATE Program 17
31 ด.ช.พัทธดนย์ จิตติไพบูลย์ สวนกุหลาบ GATE Program 18
32 ด.ช.ชาตโยดม อู่วุฒิพงษ์ สวนกุหลาบ GATE Program 19
33 ด.ช.ศุภกรณ์ เดชอยู่ สวนกุหลาบ GATE Program 29
34 ด.ช.ศุภกร ไพศาลเจริญ สวนกุหลาบ GATE Program 33
35 ด.ช.สรชัช ภูมิดาธนาพร สวนกุหลาบ GATE Program 36
36 ด.ช.ถิรภัทร กิจวีรกุล สวนกุหลาบ GATE Program 39
37 ด.ช.ปภังกร อภิญญานนท์ สวนกุหลาบ GATE Program 43
38 ด.ช.อภิชญะ สุขสว่าง สวนกุหลาบ GATE Program 44
39 ด.ช.อินทัช เทียนเนียม สวนกุหลาบ GATE Program 45
40 ด.ช.ภูริ สรวลเส สวนกุหลาบ GATE Program 47
41 ด.ช.กัณฑ์พงษ์ พันธุ์ธนุสร สวนกุหลาบ GATE Program 50
42 ด.ช.กิตติพัศ พงศ์อรุโณทัย สวนกุหลาบ GATE Program 52
43 ด.ช.กานต์ สุขสุวรรณ สวนกุหลาบ GATE Program 53
44 ด.ช.ธัญวิสิฏฐ์ จันทร์อำภากุล สวนกุหลาบ GATE Program 54
45 ด.ช.ชวกร จีนสุกแสง สวนกุหลาบ GATE Program 57
46 ด.ช.รัฐธนินท์ สุวรรณวิสารท สวนกุหลาบ GATE Program 60
47 ด.ช.อนันดา เอกสุวรรณ สวนกุหลาบ GATE Program 62
48 ด.ช.กฤป ฤทัยวัฒน์ สวนกุหลาบ GATE Program 65
49 ด.ช.ปภังกร โชวติเวชย์ สวนกุหลาบ GATE Program 71
50 ด.ช.พัทธดนย์ สมบัติแสงอุไร สวนกุหลาบ GATE Program 72
51 ด.ช.พรพระ สุขโต สวนกุหลาบ GATE Program 74
52 ด.ช.วีรวิชญ์ ปกแก้ว สวนกุหลาบ GATE Program 75
53 ด.ช.ปานปรีย์ สิตะโปสะ สวนกุหลาบ GATE Program 78
54 ด.ช.ปัณณวิชญ์ อัศวรุ่งเรืองชัย สวนกุหลาบ GATE Program 81
55 ด.ช.วิวิศน์ ธเนศมณีกุล สวนกุหลาบ GATE Program 87
56 ด.ช.ภูม เสนานุตร สวนกุหลาบ GATE Program 96
57 ด.ช.รัฐเกล้า ตันรัตนากร สวนกุหลาบ GATE Program 102
58 ด.ช.กิตติพศ ธีรฉัตรพร สวนกุหลาบ GATE Program 108
59 ด.ช.ศุภโชค ปัทมพงศ์ประยูร สวนกุหลาบ GATE Program 111
60 ด.ช.ปริยวิศว์ เลิศวัฒนะไพศาล สวนกุหลาบ GATE Program 116
61 ด.ช.วรภพ สิทธิโชควรการ สวนกุหลาบ GATE Program 117
62 ด.ช.ศิวกร ต๊ะกำเนิด สวนกุหลาบ GATE Program 118
63 ด.ช.ตฤณภัท ภัทรพฤทธิ์ธาดา สวนกุหลาบ GATE Program 122
64 ด.ช.ตถตา เศรษฐสถิตย์ สวนกุหลาบ GATE Program 130
65 ด.ช.ณัฐวัฒน์ วิศิษฎ์วโรดม สวนกุหลาบ GATE Program 141
66 ด.ช.ศรณ์อคิราภ์ ตั้งคุรุสรณ์ สวนกุหลาบ English Program 4
67 ด.ช.ปฏิพล สุจิภิญโญ สวนกุหลาบ English Program 6
68 ด.ช.ปฐวี วรมณีจินดา สวนกุหลาบ English Program 10
69 ด.ช.บารมี ฐานะวโรธร สวนกุหลาบ English Program 17
70 ด.ช.กฤติธี สัตยสัณห์สกุล สวนกุหลาบ English Program 24
71 ด.ช.พชทร ยลระบิล สวนกุหลาบ English Program 28
72 ด.ญ.ธันยธร เจิ้ง สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
73 ด.ญ.นิชาภา จัมปากะนันท์ สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
74 ด.ช.กวิน เรืองศรี สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
75 ด.ช.ถิรภัทร กิจวีรกุล สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
76 ด.ช.ธิติ ไกรเพชร สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
77 ด.ช.ธฤตเพชร ตันติสมสุข สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
78 ด.ญ.พัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
79 ด.ช.กิตติพัศ พงศ์อรุโณทัย สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
80 ด.ญ.ศุภรัตน์ พันธุ์เมธิศร์ สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
81 ด.ญ.ปริยากร เจริญชนะกิจ สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
82 ด.ญ.อาคิรา รัตนาธาร สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
83 ด.ช.ปริยวิศว์ เลิศวัฒนะไพศาล สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
84 ด.ช.ภูวเดช ประยุรธเนศ สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
85 ด.ช.ตถตา เศรษฐสถิตย์ สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
86 ด.ช.ศิวกร ต๊ะกำเนิด สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
87 ด.ช.รังสิมันตุ์ อริยสุนทร สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
88 ด.ญ.สวิตตา เชื้อลี สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
89 ด.ช.อภิชญะ สุขสว่าง สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
90 ด.ช.สิรวิชญ์ ลิมป์แสงศรี สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
91 ด.ช.พศิน โจวรางกูร สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
92 ด.ญ.จีซู ยุน คำวิลัยศักดิ์ สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
93 ด.ช.ศุภกร ไพศาลเจริญ สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
94 ด.ช.ก้องกิดาธร จันคนา สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
95 ด.ช.พีรวัส จำจด สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
96 ด.ช.ภูริ สรวลเส สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
97 ด.ช.วิวิศน์ ธเนศมณีกุล สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
98 ด.ช.พัฒนแสง พินิจพิชิตกุล สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
99 ด.ช.รัฐเกล้า ต้นรัตนากร สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
100 ด.ช.ชวนินทร์ ปิ่นมงคล สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
101 ด.ญ.ภัทร์นภันต์ ขันธวิทย์ สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
102 ด.ช.กานต์ สุขสุวรรณ สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
103 ด.ญ.ปริญญภัทร ธนะนิรันดร์ สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
104 ด.ช.กัณฑ์พงษ์ พันธุ์ธนุสร สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
105 ด.ญ.ร่มพิชา งามสวย สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
106 ด.ช.พลภูมิ วงษ์วิไลวารินทร์ สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
107 ด.ช.พัชรนิษฏ์ เจียมพัฒนขจร สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
108 ด.ช.ธเนษฐ อมรจิรพร สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
109 ด.ญ.รักตะวัน ทวีลาภ สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
110 ด.ช.ธัญวิสิฏฐ์ จันทร์อำภากุล สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
111 ด.ญ.ปุญญาดา ธัญธริษตรี สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 1
112 ด.ญ.ณัฏฐนันท์ ฉัตรพลรักษ์ สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 2
113 ด.ญ.ณัฐณิชา เย็นเจริญ สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 2
114 ด.ช.ปพน คินิมาน สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 2
115 ด.ญ.อภิษฎา เจษฎาอภิบาล สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 2
116 ด.ญ.ชัญญา จิตรบรรจง สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 2
117 ด.ญ.วริฏฐา กัมมารพัฒน์ สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 2
118 ด.ช.นรรภัทร นวสิริพงศ์ สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 2
119 ด.ญ.พรประภา อยู่จงดี สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 3
120 ด.ช.สิรวิชญ์ จันทร์แสงสุก สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 3
121 ด.ช.พรพระ สุขโต สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 3
122 ด.ญ.ปลายญดา กุลไพจิตร สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 3
123 ด.ช.อินทัช เทียนเนียม สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 3
124 ด.ช.ธนกร โรจน์วีระ สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 3
125 ด.ญ.ณัฐพัชร์ ลีลาเสริมสกุล สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 3
126 ด.ช.ชินธันย์ เลาห์ลักษณาเลิศ สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 3
127 ด.ช.ธนิน พึ่งอัตวุฒิถาวร สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 3
128 ด.ช.ศิรัสสิชฌ์ กฤษณา สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 3
129 ด.ญ.ดารุณรัตณ์ อุสายพันธ์ สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 3
130 ด.ญ.นภัสวรรณ์ วรทานมงคลชัย สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 3
131 ด.ช.พชทร ยลระบิล สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 3
132 ด.ช.ธมกร ปิยมังคลังกูร สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 3
133 ด.ญ.ณัฐรดา กิจสดใส สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 3
134 ด.ช.ปภังกร อธิชาจิรฐา สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 3
135 ด.ญ.นันท์นภัส ตั้งจิตต์ชูวงศ์ สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 3
136 ด.ญ.อนัญญา นันทลี พงศ์พัฒนานุรักษ์ สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 3
137 ด.ญ.เพชรนุฎา สุกดิษฐ์ สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 3
138 ด.ญ.ภคอร ไชยรักษา สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 3
139 ด.ญ.ณัฐปภัสร์ ณรงค์ศักดิ์ สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 3
140 ด.ช.ปุณณ์วรุฒน์ อัตถไพศาล สาธิตฯปทุมวัน หลักสูตรปกติ กลุ่ม 3
141 ด.ญ.ศุภรัตน์ พันธุ์เมธิศร์ สตรีวิทยา หลักสูตรพิเศษ สสวท. และ สอวน. 35
142 ด.ญ.ธนัชชา กอบเกื้อกูล สตรีวิทยา หลักสูตรพิเศษ สสวท. และ สอวน. 56
143 ด.ญ.เปรมฌาย์ ภูมมะภูติ สตรีวิทยา หลักสูตรพิเศษ สสวท. และ สอวน. 56
144 ด.ญ.ณัฐกมล วรคุณพิเศษ สตรีวิทยา หลักสูตรพิเศษ สสวท. และ สอวน. 90
145 ด.ญ.นภัสนันท์ พุทธาเกิด สามเสนวิทยาลัย หลักสูตรพิเศษ ESC 1
146 ด.ช.ภัทรพล เหล็กดี สามเสนวิทยาลัย หลักสูตรพิเศษ ESC 2
147 ด.ช.ณภัทร สุทธิศรี สามเสนวิทยาลัย หลักสูตรพิเศษ ESC 5
148 ด.ญ.นภัสวรรณ์ วรทานมงคลชัย สามเสนวิทยาลัย หลักสูตรพิเศษ ESC 9
149 ด.ญ.ภันทิลา รังษีภโนดร สามเสนวิทยาลัย หลักสูตรพิเศษ ESC 16
150 ด.ช.ศรัณยพงศ์ ชัยมงคลนุกูล สามเสนวิทยาลัย หลักสูตรพิเศษ ESC 26
151 ด.ช.อธิพัชร์ จีระนพสิทธิ์ สามเสนวิทยาลัย หลักสูตรพิเศษ MSEP 1
152 ด.ช.ปภังกร พงคพนาไกร สามเสนวิทยาลัย หลักสูตรพิเศษ MSEP 3
153 ด.ญ.พิมพ์ภัทรี สิริบุญญาภักดี สามเสนวิทยาลัย หลักสูตรพิเศษ MSEP 4
154 ด.ญ.อายะ พ่วงทรัพย์ สามเสนวิทยาลัย หลักสูตรพิเศษ MSEP 11
155 ด.ช.วัชรวิชญ์ เอี่ยมโสภณ สามเสนวิทยาลัย หลักสูตรพิเศษ MSEP 15
156 ด.ญ.ภัชรีญาภรณ์ การุณงามพรรณ สามเสนวิทยาลัย หลักสูตรพิเศษ MSEP 23
157 ด.ช.ปณิธิ ตั้งหมั่นกิจ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) หลักสูตรพิเศษคณิตศาสตร์ 6
158 ด.ช.พทันยา ปราณีตพลกรัง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) หลักสูตรพิเศษคณิตศาสตร์ 7
159 ด.ช.ก้องกิดากร จันคนา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) หลักสูตรพิเศษคณิตศาสตร์ 10
160 ด.ช.หรรษกร วิจิตรบรรจงดี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) หลักสูตรพิเศษคณิตศาสตร์ 17
161 ด.ญ.สวิตตา เชื้อลี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) หลักสูตรพิเศษคณิตศาสตร์ 18
162 ด.ช.พลภูมิ วงษ์วิไลวารินทร์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) หลักสูตรพิเศษคณิตศาสตร์ 19
163 ด.ช.พงศ์ชณฐ์ อินนาคกูล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) หลักสูตรพิเศษคณิตศาสตร์ 69
164 ด.ญ.ปุญญาดา ธัญธริษตรี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) หลักสูตรพิเศษ สสวท. และ สอวน. 3
165 ด.ช.ธฤตเพชร ตันติสมสุข บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) หลักสูตรพิเศษ สสวท. และ สอวน. 5
166 ด.ช.สุปรีย์ เงินยวง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) หลักสูตรพิเศษ สสวท. และ สอวน. 7
167 ด.ญ.นันท์นภัท จิรโชติรังสรรค์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) หลักสูตรพิเศษ สสวท. และ สอวน. 35
168 ด.ช.ชยพล ขจรเดชะ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) หลักสูตรพิเศษ สสวท. และ สอวน. 68
169 ด.ญ.ฐยศพร ทองจุฑา สตรีวิทยา หลักสูตร English Program 14
170 ด.ญ.แพรวา ภูวะเสถียร สตรีวิทยา หลักสูตร English Program 27
171 ด.ญ.สิริณัฏฐ์ เปี่ยมเจริญ สตรีวิทยา หลักสูตร English Program 49
172 ด.ญ.วริสรา โชคดีพาณิชย์ สามเสนวิทยา หลักสูตร English Program 3
173 ด.ช.ภูวเดช ประยุรธเนศ สามเสนวิทยา หลักสูตร English Program 9
174 ด.ญ.ฐิรตา สุขเกษม สามเสนวิทยา หลักสูตร English Program 14
175 ด.ช.อภิวัชญ์ ศรีวัฒนา สามเสนวิทยา หลักสูตร English Program 19
176 ด.ญ.นันท์นภัส ชูราศรี สามเสนวิทยา หลักสูตร English Program 42
177 ด.ญ.ธัญชนก อัตรวิกรัย สามเสนวิทยา หลักสูตร English Program 53
178 ด.ญ.ท้องฟ้า สนิท สามเสนวิทยา หลักสูตร English Program 73
179 ด.ญ.เปมิกา วราสภานนท์ สามเสนวิทยา หลักสูตร English Program 81
180 ด.ช.กุลโรจน์ เพียรวิทยาเวช สามเสนวิทยา หลักสูตร English Program 90
181 ด.ญ.ปริยพัทธ์ พิทักษ์สายชล สามเสนวิทยา หลักสูตร English Program 111
182 ด.ช.ภูเทพ เที่ยงธรรมกูร สามเสนวิทยา หลักสูตร English Program 117
183 ด.ช.มรรค นิ่มนวลดี สามเสนวิทยา หลักสูตร English Program 119
184 ด.ญ.ธวัลปภา จึงขจรเกียรติ สตรีวิทยา ห้องทั่วไป
185 ด.ญ.ปณิชา สารพันธ์ สตรีวิทยา ห้องทั่วไป
186 ด.ญ.อรวรรณ ตุโสตร สตรีวิทยา ห้องทั่วไป
187 ด.ญ.ณฐนนท์ ฐิตินันท์ สตรีวิทยา ห้องทั่วไป
188 ด.ญ.วรัชญา ปานขำ สตรีวิทยา ห้องทั่วไป
189 ด.ญ.อนัญญา แก้วนุกูล สตรีวิทยา ห้องทั่วไป
190 ด.ญ.อริยะภัทร แพทย์พันธุ์ สตรีวิทยา ห้องทั่วไป
191 ด.ญ.ณัฐนรี ชินวิริยสิทธิ์ สตรีวิทยา ห้องทั่วไป
192 ด.ญ.ณัฏฐนันท์ สันติภาพชัย สตรีวิทยา ห้องทั่วไป
193 ด.ญ.วรัญญาภรณ์ อึ่งสกุล สตรีวิทยา ห้องทั่วไป
194 ด.ญ.อารดา วงศ์บุษผา สตรีวิทยา ห้องทั่วไป
195 ด.ญ.ออมทอง วัฒนาเพิ่มพูล สตรีวิทยา ห้องทั่วไป
196 ด.ช.รังสิมันตุ์ รัตนะโรจน์สกุล สวนกุหลาบ ห้องทั่วไป
197 ด.ช.ธนกฤต แก้วหาวงษ์ สวนกุหลาบ ห้องทั่วไป
198 ด.ช.ศรัณยพงศ์ คีรีนิล สวนกุหลาบ ห้องทั่วไป
199 ด.ช.ปัณณทัต จันทร์สุข สวนกุหลาบ ห้องทั่วไป
200 ด.ช.วรพงศ์ แก้วสว่าง สวนกุหลาบ ห้องทั่วไป
201 ด.ช.ธนานันท์ เสลานนท์ สวนกุหลาบ ห้องทั่วไป
202 ด.ช.อาชว์ คงชาญศิริ สวนกุหลาบ ห้องทั่วไป
203 ด.ช.ภูกฤษ ชูชินวัตร สวนกุหลาบ ห้องทั่วไป
204 ด.ช.ธีร์ ด่านสุวรรณ สวนกุหลาบ ห้องทั่วไป
205 ด.ช.กานต์ศศิน อิสรีย์วรทัต สวนกุหลาบ ห้องทั่วไป
206 ด.ช.ชนัดพล จันทร์นก สวนกุหลาบ ห้องทั่วไป
207 ด.ช.ธนเดช สุวัฒนฤกษ์ สวนกุหลาบ ห้องทั่วไป
208 ด.ญ.ชัญญา รัชตะทรัพย์ สามเสนวิทยา ห้องทั่วไป 7
209 ด.ช.ภัทรพล ชัยมี สามเสนวิทยา ห้องทั่วไป 32
210 ด.ญ.รมย์พิชญา ชินาพิสุทธ์ สามเสนวิทยา ห้องทั่วไป 60
211 ด.ญ.ภัชวนิช วารีวนิช สามเสนวิทยา ห้องทั่วไป 86
212 ด.ญ.อริญชยา สีตวาริน สามเสนวิทยา ห้องทั่วไป 91

ลูกศิษย์ครูป้อม

สอบแข่งขัน สสวท. ป.1-3 ปีการศึกษา 2561

ที่ ชื่อ - สกุล เหรียญ
1 ด.ช.ฐิติพันธ์ บุญมาธนารักษ์ ทอง
2 ด.ญ.นันท์นภัส รัตนมณีพันธ์ ทอง
3 ด.ช.ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ ทอง
4 ด.ญ.กรแก้ว อุดมธรรมภักดี เงิน
5 ด.ญ.ณกนกภ์ ศิริทิณพงษ์ เงิน
6 ด.ช.ปภังกร อยู่ยงวัฒนา เงิน
7 ด.ช.พิงภู เวสารัชประเสริฐ เงิน
8 ด.ช.รุจน์ เจริญลาภนำชัย เงิน
9 ด.ช.อัฑฒนกร จงผาติวุฒิ เงิน
10 ด.ช.กฤติเดช อู่กาญจนกิตติ เงิน
11 ด.ญ.รัตน์ฐิษา พงศ์สิงหโชติ เงิน
12 ด.ช.สุวิจักขณ์ อ่อมน้อม เงิน
13 ด.ญ.ณัฐธยาน์ วัฒนไพลิน เงิน
14 ด.ช.ณพรรษ เล็กลับ ทองแดง
15 ด.ช.กิตติภพ สันติคุณาภรณ์ ทองแดง
16 ด.ช.ณัฐนนท์ เมืองสง ทองแดง
17 ด.ช.ธรรมปพน สุขสุธรรมวงศ์ ทองแดง
18 ด.ช.ชิติพัทธ์ ครูรัตนานุวัฒน์ ทองแดง
19 ด.ญ.ชมศิรินทร์ พันธ์พลากรชัย ทองแดง
20 ด.ช.กล้าตะวัน เหลืองวงศ์วาน ทองแดง
21 ด.ญ.ณัฐชยาพัชร์ โพธิสุวรรณ ทองแดง
22 ด.ญ.พสินี พหลทัพ ทองแดง
23 ด.ญ.เบญญาภา พันธ์ชาว ทองแดง
24 ด.ญ.ณภัทร นรศาศวัต ทองแดง

ลูกศิษย์ครูป้อม

สอบแข่งขัน สสวท. ป.4-6 ปีการศึกษา 2561

ที่ ชื่อ - สกุล เหรียญ
1 ด.ช.พัฒนแสง พินิจพิชิตกุล ทอง
2 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ รุ่งเรืองหิรัญญา ทอง
3 ด.ญ.พัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล ทอง
4 ด.ญ.กัลยกร วงศ์วิชยาภรณ์ ทอง
5 ด.ญ.ปุญญาดา ธัญธริษตรี ทอง
6 ด.ช.ธีริทธิ์ ตันติโรจนาเมธ ทอง
7 ด.ช.ปริยวิศว์ เลิศวัฒนะไพศาล ทอง
8 ด.ช.ธนกฤต ดำดวน ทอง
9 ด.ช.พีรกร ตรีจักรขจร เงิน
10 ด.ญ.ปริญญภัทร ธนะนิรันดร์ เงิน
11 ด.ญ.ปริยากร เจริญชนะกิจ เงิน
12 ด.ช.ธิติ ไกรเพชร เงิน
13 ด.ช.ชวนินทร์ ปิ่นมงคล เงิน
14 ด.ญ.ร่มพิชา งามสวย เงิน
15 ด.ช.พุฒิสรรค์ คุโรปกรณ์พงษ์ เงิน
16 ด.ช.ณัชพล นิมิตนนท์ เงิน
17 ด.ช.ปฐวี วรมณีจินดา เงิน
18 ด.ช.พีรวัส จำจด เงิน
19 ด.ช.ปัณณวัชน์ วงษ์ชนะ เงิน
20 ด.ญ.ชญาดา วิสุทธิรัตนมณี เงิน
21 ด.ช.ชนินทร์ เจริญรุ่งศิริ ทองแดง
22 ด.ช.ถิรภัทร กิจวีรกุล ทองแดง
23 ด.ช.ภูวริณ สุชาติบุญมาก ทองแดง
24 ด.ช.ภูริ สรวลเส ทองแดง
25 ด.ช.กรชวัลร์ ตันติวิเศษศักดิ์ ทองแดง
26 ด.ช.กิตติพัศ พงศ์อรุโณทัย ทองแดง
27 ด.ช.พีรศิษฎิ์ เหลืองอุไร ทองแดง
28 ด.ช.สิรวิชญ์ ลิมป์แสงศรี ทองแดง
29 ด.ช.รังสิมันตุ์ อริยสุนทร ทองแดง
30 ด.ช.ปกรณ์เกียรติ อิทธิเวชช์ ทองแดง
31 ด.ช.ภีร์กวิน เจริญธรรมรักษา ทองแดง
32 ด.ญ.อาคิรา รัตนาธาร ทองแดง

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.