image

TH18_62 - สรุปเข้ม ม.4-5 เล่ม 1 (62)

3,100 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
30 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 9 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
*เรียนเพิ่มเกรด และเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบ 9วิชาสามัญ  และO-NET

รายละเอียดคอร์ส
ลักษณะที่ควรสังเกตของภาษา , วัฒนธรรมกับภาษา , ประโยชน์และอิทธิพลของภาษา , พื้นฐานความรู้ , เกี่ยวกับการสื่อสาร , การใช้ภาษาในการสื่อสาร , คุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร , ร้อยเรียงประโยค , วิเคราะห์และสังเคราะห์ประโยค , ข้อสอบ : โครงสร้างประโยค , ลำดับคำในประโยค , ความยาวของประโยค , การใช้ประโยคแสดงเจตนา , ข้อสอบ : การเว้ยวรรคตอน , ข้อสอบ : เจตนาประโยค , ข้อสอบ : คำเชื่อม , ภาษากับเหตุผล , ข้อสอบ : ภาษากับเหตุผล , ข้อสอบ : โครงสร้างเหตุผล , ภาษากับการพัฒนาความคิด , ความคิดกับภาษา , การแสดงทรรศนะ , ข้อสอบ : ทรรศนะ , การโน้มน้าวใจ , ข้อสอบ : การโน้มน้าวใจ , การโต้แย้ง , ข้อสอบ : การโต้แย้ง , การบรรยาย และการพรรณนา , การอธิบาย , ข้อสอบ : บรรยาย พรรณนา  อธิบาย , ข้อสอบ : เรียงลำดับความ , ข้อสอบ : ประกาศ , ข้อสอบ : ความหมายแคบกว้าง , การฟัง , ข้อสอบ : การฟัง , การใช้วิจารณญาณในการฟัง , การอ่านให้ผู้อื่นฟัง , การพูด , การพูดขั้นพื้นฐาน , การพูดต่อประชุม , การพูด , ข้องสอบ : การพูด , ข้อสอบ : การอ่านจับใจความ , การเขียน , การเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระ , การเขียนเชิงวิชาการ , การเขียนเชิงกิจธุระ , ข้อสอบ : การเขียนรายงานทางวิชาการ , เรียงความ , การสื่อสารผ่านจดหมาย , ข้อสอบ : การเขียนจดหมาย , การย่อความ , การถามและการตอบ , ถามและตอบให้มีประสิทธิผล , ระดับภาษา , แบบฝึกหัดเรื่องระดับภาษา , ระดับของภาษา , แบบฝึกหัด เรื่องการใช้ภาษาผดระดับ , ข้อสอบ : ระดับภาษา , ภาษาที่ใช้ในกิจกรรมการประชุม , ข้อสอบ : การประชุม , แบบฝึกหัดอัตนัยเชิงสังเคราะห์ เรื่องศัพท์เกี่ยวกับการประชุม , ข้อสอบ : โครงสร้างพยางค์ ๑ , ข้อสอบ : โครงสร้างพยางค์ ๒ , ข้อสอบ : การสร้างคำ ๑ , ข้อสอบ : การสร้างคำ ๒ , แบบฝึกหัดอัตนัยเชิงสังเคราะห์ เรื่องคำคล้าย , ข้อสอบ : สำนวน , การใช้สำนวน – คำพังเพย , การใช้ถ้อยคำสำนวนให้มีประสิทธิผล , ข้อสอบ : การอ่านวิเคราะห์ และตีความ ๒


จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/15
ม้วนที่ 2/15
ม้วนที่ 3/15
ม้วนที่ 4/15
ม้วนที่ 5/15
ม้วนที่ 6/15
ม้วนที่ 7/15
ม้วนที่ 8/15
ม้วนที่ 9/15
ม้วนที่ 10/15
ม้วนที่ 11/15
ม้วนที่ 12/15
ม้วนที่ 13/15
ม้วนที่ 14/15
ม้วนที่ 15/15
image ผู้สอน
ครูลิลลี่
นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ณ หฤทัย วงษ์วุฒิพงศ์
16/06/2021 19:19

สอนดีค่า

image
พงศ์นิธิศ อินทรหอม
01/06/2021 14:45

2

image
ธัญญา เติมกลิ่นจันทน์
29/05/2021 15:39

ดีมาก

image
ณฤดี รุจิเรขเสรีกุล
28/05/2021 19:48

-

image
เด็กหญิงสุนันทกาจญน์ รุ่งเรือง
18/05/2021 18:03

ดีมาก

image
พิมวารินทร์ แข็งขัน
15/05/2021 15:14

คุณครูสอนเนื้อหาเข้าใจ เห็นภาพค่ะ สอนสนุก และไม่น่าเบื่อค่ะ

image
คีติกา วาสดำเกิง
13/05/2021 15:43

สอนแล้วได้ความรู้เพิ่ม สามารถเอาไปใช้ได้จริงค่ะ

image
ชุติกาญจน์ ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย
06/05/2021 21:14

-

image
พิมพ์ภัทร์ บัวสุวรรณ
05/05/2021 08:45

มีเนื้อหาการสอนเเละเทคนิคที่เข้าใจง่าย จำได้อย่างรวดเร็ว สอนสนุกไม่เครียด

image
ณัฐธีร์ พรศตทวีวัฒน์
24/04/2021 13:46

ดีครับ ชอบมาก เรียนสนุกมากครับ

image
วิชญาพร พรหมทองนุ่น
20/04/2021 11:43

สนุกมาเลยค่ะ

image
อัจราพร มะลิซ้อน
12/03/2021 00:43

_

image
นันทพงศ์ อินสาม
24/01/2021 17:12

สนุกมากครับ มีเทคนิคที่ช่วยได้มากครับ

image
Vanessa Henlena Schafer
10/01/2021 20:35

ดีค่ะ

image
กัญจนพร พรมประสิทธิ์
04/12/2020 18:05

เข้าใจง่าย

image
ศุภกฤต หนูเสมียน
16/11/2020 13:16

อาจารย์สอนดีมากครับ

image
พิญญภัสร์ พีรทวีพงศ์
04/10/2020 17:30

ทำให้รู้สึกว่าอคติในการเรียนภาษาไทยหายไปเลยค่ะ และเข้าใจมากขึ้นด้วย

image
ชนนิศานต์ แสนสุด
17/09/2020 21:46

ดีค่ะ

image
พฤฒิพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
15/08/2020 17:57

สอนแล้วเข้าใจง่าย แต่มีบางส่วนที่ไม่มีเนื้อหาแล้วต้องจดเอง ทำให้ไม่มีที่จด อยากให้พูดช้าลง

image
ณัฐเมศร์ ฉัตรเลิศวงศ์
15/08/2020 15:36


image
ชนกกานต์ เปรมนนท์
02/08/2020 10:37

-

image
สันต์ฤทัย เด็ดแก้ว
19/07/2020 15:43

-

image
โสพิชา เหลืองอิรภาพ
12/07/2020 13:47

ครูลิลลี่สอนดีมากค่า มีหลักการจำ ชอบเวลาครูเล่าเรื่องมากค่า

image
วิมุตติ ออมสิน
06/07/2020 08:44

สอนสนุก ดีมากครับ

image
ภูมิรพี สกุลตนาคลาภ
16/06/2020 15:43

ครูลิลลี่สอนสนุกมากครับ สอนเข้าใจดี

image
แววปราชญ์ คงวิทยาพานิช
09/06/2020 16:24

????

image
ภคนันท์ บุสดี
26/05/2020 21:28

4

image
สิทธา ศรีจิรารัตน์
12/05/2020 14:32

ดีครับ

image
พณิชยา ธรรมาธิวัฒน์
05/05/2020 14:17

ครูลิลลี่สอนเข้าใจมากๆเลยค่ะ แล้วก็สนุกด้วยค่ะไม่เครียดเลย

image
ธีรธิดา พัฒนพลศักดิ์
03/05/2020 09:49

คุณครูสอนเข้าใจง่ายมากค่ะ แถมยังมีความรู้รอบตัว เรียนสนุกไม่น่าเบื่อเลยค่ะ

image
ณลวรีย์ คู่เพชรเจริญ
02/05/2020 11:09

ดีมากเลยค่ะ

image
พัสกร อินทรีย์
09/04/2020 15:39

ll

image
น.ส.นันทนัท รักชาติ
04/04/2020 00:01

good

image
นางสาวกันต์ฤทัย ฐิติสุริยารักษ์
29/03/2020 09:03

ดีมากค่ะ

image
ภูมินทร์ อุปถัมพันธุ์
27/03/2020 08:00

ดี

image
ณภัทร จิตต์อารี
18/01/2020 13:16

สอนดี

image
ยลรดี เลาวเลิศ
10/11/2019 10:25

ดีมากค่ะๆ

image
นาย รัชชานนท์ พานิชย์
26/10/2019 20:51

สอนเข้าใจดีครับ

image
ชัญญานุช พรมใจ
12/10/2019 14:49

เรียนกับคุณครูสนุกมากๆเลยค่ะ

image
คหบดี เศรษฐชวาลวงษ์
07/10/2019 10:38

โอเคดี

image
กานดิศ ปัญญาเลิศ
06/10/2019 14:14

ในคลิปมีทั้งความสนุกและความรู้ครับ

image
ธัมมปพน บุญนำ
04/09/2019 12:53

เป็นคอร์สที่สอนเนื้อหาดี เวลาเรียนเเล้วไม่เครียดเลยครับ

image
อติโรจน์ อภัยราช
13/05/2019 19:30

ดีครับ

image
สุณัฎฐา สาหร่าย
25/04/2019 15:41

ให้วามรู้คุ้มค่า ดีมาก

image
กนกวรรณ มาโนชญ์นิรันดร์
08/04/2019 15:41

เข้าใจเนื้อหาได้ดีค่ะ

image
ลาภิศ ศรีวรลักขณา
04/04/2019 14:36

66666666

image
ศรุดา พงศ์หงษ์
27/03/2019 09:00

very good

image
ชวิศา กิตติวัฒนเกียรติ
24/11/2018 19:42

สอนเข้าใจค่ะดีมากเลย

image
ณัฐวศา สุวรรณก้อน
26/10/2018 11:33

ดีค่ะ

image
ธัชพล ยอดดำเนิน
18/10/2018 17:36

เนื้อหาครบดีครับ

image
บูรพา ศิริรักษ์
03/10/2018 09:22


image
จิณัฐตา เปี่ยมพงษ์สานต์
27/05/2018 16:14

ดีมากๆค่ะ

image
ปทิตตา สุศิวะ
02/05/2018 22:02

ดี

image
ณฑิรา อมรรัตนอนันต์
01/05/2018 15:14

ครูลิลลี่สอนเข้าใจมากค่ะ

image
น.ส.ประภาลักษณ์ เดชนำบัญชาชัย
19/04/2018 15:05

ชอบมากค่ะ

image
พงศกร วงษ์ทิพย์
08/02/2018 17:54

คุณครูลิลลี่น่ารัก สอนให้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

image
พรลภัส จันทร์วิไลนคร
28/10/2017 00:10

ชอบมากๆเลยค่ะเรียนรู้เรื่องสนุกด้วยย

คอร์สที่น่าสนใจอื่นๆ

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.