image

PP26_62 - แข่งขันระดับประถม Earth Sci (62)

4,500 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
29 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 21 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
  • โลกและการเปลี่ยนแปลง  
  • ดิน  หินและแร่  แหล่งน้ำ  
  • บรรยากาศ  ลมฟ้าอากาศ ภัยพิบัติ 
จำนวนม้วน
1.1กำเนิดโลก (1/40)
1.2โครงสร้างของโลก EP.1 (2/40)
1.2โครงสร้างของโลก EP.2 (3/40)
1.3การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก EP.1 (4/40)
1.3การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก EP.2 (5/40)
1.4ธรณีพิบัติภัย EP.1 (6/40)
1.4ธรณีพิบัติภัย EP.2 (7/40)
1.4ธรณีพิบัติภัย EP.3 (8/40)
1.4ธรณีพิบัติภัย EP.4 (9/40)
2.1วัฏจักรหิน (10/40)
2.2หินอัคนี EP.1 (11/40)
2.2หินอัคนี EP.2 (12/40)
2.3หินชั้น (13/40)
2.4หินแปร (14/40)
2.5แร่และสมบัติของแร่ EP.1 (15/40)
2.5แร่และสมบัติของแร่ EP.2 (16/40)
2.5แร่และสมบัติของแร่ EP.3 (17/40)
3.1ดินและการกำเนิดดิน EP.1 (18/40)
3.1ดินและการกำเนิดดิน EP.2 (19/40)
3.2ส่วนประกอบของดิน (20/40)
3.3ชนิดของดิน (21/40)
3.4คุณลักษณะของดิน (22/40)
3.5การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน EP.1 (23/40)
3.5การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน EP.2 (24/40)
4.1แหล่งน้ำ (25/40)
4.2ประเภทของแหล่งน้ำบนโลก (26/40)
4.3วัฏจักรน้ำ (27/40)
4.4สมบัติของน้ำ (28/40)
4.5เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ (29/40)
4.6การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ EP.1 (30/40)
4.6การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ EP.2 (31/40)
4.6การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ EP.3 (32/40)
5.1การแบ่งชั้นบรรยากาศ (33/40)
5.2ส่วนประกอบของอากาศ EP.1 (34/40)
5.2ส่วนประกอบของอากาศ EP.2 (35/40)
5.3สมบัติของอากาศ (36/40)
5.4เมฆ หมอก และหยาดน้ำฟ้า (37/40)
5.5ลมและพายุ (38/40)
5.6การพยากรณ์อากาศ EP.1 (39/40)
5.6การพยากรณ์อากาศ EP.2 (40/40)
image ผู้สอน
ครูป้อม
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรศึกษาดุษฎีบัณฑิต กศ.ด. (กำลังศึกษา)
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
ติดต่อสอบถาม
pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00