สถานะนักเรียนล่าสุด วันที่ 14/10/2019 - 19/10/2019

ชื่อนักเรียน คอร์สเรียน จำนวนชั่วโมงเรียน สถานะ
poomipat siritachapiwat Reading ม.ต้น - (1-60) 0 ชม. พร้อมเรียน
กมลชนก พุฒิศรีกุล ม.6 Ent-1 (A, B, E) 0 ชม. พร้อมเรียน
กรกฤต หาญหริรักษ์ ม.ต้น 1 (เวกเตอร์ การคท. แรง โมเมนต์ งาน เครื่องกล) 0 ชม. พร้อมเรียน
กวิสรา พิบูลสัมพันธ์ ม.4 เทอม 1 0 ชม. พร้อมเรียน
กัญญาพัชร กาญจนาภรณ์ ม.1 เทอม 1 0 ชม. พร้อมเรียน
จุลเทพ ศิลปานันทกุล แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (60) 0 ชม. พร้อมเรียน
ชนกกานต์ เปรมนนท์ Roots of Words & Idioms (รากศัพท์และสำนวน) 0 ชม. พร้อมเรียน
ชนกกานต์ เปรมนนท์ ม.5 เทอม 1 0 ชม. พร้อมเรียน
ชนมภูมิ ทองเกิด ม.ต้น 1 (เวกเตอร์ การคท. แรง โมเมนต์ งาน เครื่องกล) 0 ชม. พร้อมเรียน
ชนิดาภา โพธิปฐม ม.4 เทอม 1 0 ชม. พร้อมเรียน
ชาคริยา พลอยดี ม.ต้น 2 (ความร้อน บรรยากาศ แรงลอยตัว แสง) 0 ชม. พร้อมเรียน
ณฐพร ฐิตินันท์ ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 0 ชม. พร้อมเรียน
ณฐพร ฐิตินันท์ เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 0 ชม. พร้อมเรียน
ณัฐณิชา ประสงค์สุธน Entrance (PAT1) 4.83 ชม. พร้อมเรียน
ณัฐณิชา เวียงทอง ม.2 เทอม 1 7.53 ชม. พร้อมเรียน
ด.ญ.ภัควลัญชญ์ ศิริสอน ม.3 เทอม 1 0 ชม. พร้อมเรียน
ธนกฤต พระมาลา ตลุยโจทย์ Entrance (PAT1) 0 ชม. พร้อมเรียน
ธัญยกานต์ สุยะใหญ่ ติวเข้มเคมี ม.4 เล่ม 2 0 ชม. พร้อมเรียน
ธัญยกานต์ สุยะใหญ่ ม.4 B (กลศาสตร์ 2) 0 ชม. พร้อมเรียน
ธัญวรัตม์ รรมเกษร ม.4 A (กลศาสตร์ 1) 0 ชม. พร้อมเรียน
นาย อิทธิวัตร สิทธิวงษ์ ม.5 เทอม 1 ฟังก์ชันตรีโกณ ตรีโกณมิติประยุกต์ 0.52 ชม. พร้อมเรียน
ปพน พัฒนานิจนิรันดร ม.3 เทอม 1 0.30 ชม. พร้อมเรียน
ปฤษฎาภัทร หนาเเน่น ม.5 เตรียมอุดม เทอม 1การเคลื่อนที่แบบหมุน ซิมเปิลสมบัติเชิงกลของสาร ความร้อน ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 0.78 ชม. พร้อมเรียน
พรลภัส ส่งไพศาล เทคนิคการอ่าน Reading ขั้นเทพ 0 ชม. พร้อมเรียน
พรลภัส ส่งไพศาล English GAT the Winner 0 ชม. พร้อมเรียน
พิตตินนท์ ด่านสว่าง ตะลุยข้อสอบ PAT2 ฟิสิกส์ และฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 0 ชม. พร้อมเรียน
พิตตินนท์ ด่านสว่าง ม.6 D (ไฟฟ้า) 0 ชม. พร้อมเรียน
แพรลานนา ทองเกิด ม.4 A (กลศาสตร์ 1) 0 ชม. พร้อมเรียน
ภัทรินทร์ เนติรัฐกร Entrance (PAT1) (60) 0 ชม. พร้อมเรียน
เมธัสธาวิน วิมลทรง เคมี Entrance ครบทุกเรื่อง(ภาคคำนวณ + ภาคบรรยาย) 0 ชม. พร้อมเรียน
วธูสิริ ลิ้มวัฒนา ม.4 เทอม 1 0 ชม. พร้อมเรียน
ศิริวรรณ บำรุงพิพัฒนพร Entrance (PAT1) 1.38 ชม. พร้อมเรียน
สิกาญจน์ กาญจนาภรณ์ ม.4 เทอม 1 0 ชม. พร้อมเรียน
อนัญญา สุวิทยารัตน์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 0 ชม. พร้อมเรียน
อริสรา ยาชำนาญ พื้นฐานหลักภาษาประถม (61) 0 ชม. พร้อมเรียน
อัญญดา มาลัย Entrance (PAT1) 4.70 ชม. พร้อมเรียน
รติ ทิพากรสุวรรณ (ม.4-แยกเรื่อง) บทนำ การวัด เวกเตอร์ 0 ชม. สิ้นสุดสถานะ

สถานะนักเรียนสะสม

ชื่อนักเรียน คอร์สเรียน จำนวนชั่วโมงเรียน จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด สถานะ
poomipat siritachapiwat Reading ม.ต้น - (1-60) 4.35 ชม. 33.00 ชม. พร้อมเรียน
กมลชนก พุฒิศรีกุล ม.6 Ent-1 (A, B, E) 10.30 ชม. 108.00 ชม. พร้อมเรียน
กรกฤต หาญหริรักษ์ ม.ต้น 1 (เวกเตอร์ การคท. แรง โมเมนต์ งาน เครื่องกล) 51.64 ชม. 54.00 ชม. พร้อมเรียน
กวิสรา พิบูลสัมพันธ์ ม.4 เทอม 1 47.65 ชม. 82.00 ชม. พร้อมเรียน
กัญญาพัชร กาญจนาภรณ์ ม.1 เทอม 1 14.94 ชม. 42.00 ชม. พร้อมเรียน
จุลเทพ ศิลปานันทกุล แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (60) 17.32 ชม. 40.00 ชม. พร้อมเรียน
ชนกกานต์ เปรมนนท์ Roots of Words & Idioms (รากศัพท์และสำนวน) 11.18 ชม. 45.00 ชม. พร้อมเรียน
ชนกกานต์ เปรมนนท์ ม.5 เทอม 1 14.59 ชม. 105.00 ชม. พร้อมเรียน
ชนมภูมิ ทองเกิด ม.ต้น 1 (เวกเตอร์ การคท. แรง โมเมนต์ งาน เครื่องกล) 23.82 ชม. 54.00 ชม. พร้อมเรียน
ชนิดาภา โพธิปฐม ม.4 เทอม 1 10.10 ชม. 82.00 ชม. พร้อมเรียน
ชาคริยา พลอยดี ม.ต้น 2 (ความร้อน บรรยากาศ แรงลอยตัว แสง) 6.69 ชม. 54.00 ชม. พร้อมเรียน
ณฐพร ฐิตินันท์ ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 8.70 ชม. 16.00 ชม. พร้อมเรียน
ณฐพร ฐิตินันท์ เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 9.45 ชม. 13.00 ชม. พร้อมเรียน
ณัฐณิชา ประสงค์สุธน Entrance (PAT1) 57.78 ชม. 263.00 ชม. พร้อมเรียน
ณัฐณิชา เวียงทอง ม.2 เทอม 1 21.40 ชม. 54.00 ชม. พร้อมเรียน
ด.ญ.ภัควลัญชญ์ ศิริสอน ม.3 เทอม 1 36.47 ชม. 69.00 ชม. พร้อมเรียน
ธนกฤต พระมาลา ตลุยโจทย์ Entrance (PAT1) 28.33 ชม. 107.00 ชม. พร้อมเรียน
ธัญยกานต์ สุยะใหญ่ ติวเข้มเคมี ม.4 เล่ม 2 1.68 ชม. 45.00 ชม. พร้อมเรียน
ธัญยกานต์ สุยะใหญ่ ม.4 B (กลศาสตร์ 2) 0.42 ชม. 75.60 ชม. พร้อมเรียน
ธัญวรัตม์ รรมเกษร ม.4 A (กลศาสตร์ 1) 13.39 ชม. 100.00 ชม. พร้อมเรียน
นาย อิทธิวัตร สิทธิวงษ์ ม.5 เทอม 1 ฟังก์ชันตรีโกณ ตรีโกณมิติประยุกต์ 5.91 ชม. 49.00 ชม. พร้อมเรียน
ปพน พัฒนานิจนิรันดร ม.3 เทอม 1 12.31 ชม. 69.00 ชม. พร้อมเรียน
ปฤษฎาภัทร หนาเเน่น ม.5 เตรียมอุดม เทอม 1การเคลื่อนที่แบบหมุน ซิมเปิลสมบัติเชิงกลของสาร ความร้อน ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 0.60 ชม. 60.00 ชม. พร้อมเรียน
พรลภัส ส่งไพศาล เทคนิคการอ่าน Reading ขั้นเทพ 18.81 ชม. 32.00 ชม. พร้อมเรียน
พรลภัส ส่งไพศาล English GAT the Winner 21.59 ชม. 42.00 ชม. พร้อมเรียน
พิตตินนท์ ด่านสว่าง ตะลุยข้อสอบ PAT2 ฟิสิกส์ และฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 6.29 ชม. 51.60 ชม. พร้อมเรียน
พิตตินนท์ ด่านสว่าง ม.6 D (ไฟฟ้า) 10.72 ชม. 69.00 ชม. พร้อมเรียน
แพรลานนา ทองเกิด ม.4 A (กลศาสตร์ 1) 19.49 ชม. 100.00 ชม. พร้อมเรียน
ภัทรินทร์ เนติรัฐกร Entrance (PAT1) (60) 33.90 ชม. 235.00 ชม. พร้อมเรียน
เมธัสธาวิน วิมลทรง เคมี Entrance ครบทุกเรื่อง(ภาคคำนวณ + ภาคบรรยาย) 53.49 ชม. 175.00 ชม. พร้อมเรียน
วธูสิริ ลิ้มวัฒนา ม.4 เทอม 1 31.65 ชม. 82.00 ชม. พร้อมเรียน
ศิริวรรณ บำรุงพิพัฒนพร Entrance (PAT1) 59.35 ชม. 263.00 ชม. พร้อมเรียน
สิกาญจน์ กาญจนาภรณ์ ม.4 เทอม 1 17.43 ชม. 82.00 ชม. พร้อมเรียน
อนัญญา สุวิทยารัตน์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 2.34 ชม. 20.50 ชม. พร้อมเรียน
อริสรา ยาชำนาญ พื้นฐานหลักภาษาประถม (61) 3.09 ชม. 26.00 ชม. พร้อมเรียน
อัญญดา มาลัย Entrance (PAT1) 2.93 ชม. 263.00 ชม. พร้อมเรียน
รติ ทิพากรสุวรรณ (ม.4-แยกเรื่อง) บทนำ การวัด เวกเตอร์ 0 ชม. 12.00 ชม. สิ้นสุดสถานะ

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.